Niedawny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie (sygn. akt I ACa 1260/15) po raz kolejny stawia pod znakiem zapytania możliwość składania przez Skarb Państwa przeciwko podatnikom pozwów w sądach powszechnych.
Zasadniczo dla dochodzenia należności publicznoprawnych przewidziano całkiem inną drogę - administracyjną i egzekucyjną. Tymczasem coraz częściej się zdarza, że organy podatkowe składają do sądów powszechnych pozew np. o uznanie danej czynności za bezskuteczną (skarga pauliańska). Co istotne, w tym wypadku pozwanym nie jest podatnik, tylko podmiot, który zawarł z nim transakcję . W ten sposób fiskus coraz częściej podważa skuteczność takich transakcji jak darowizna, intercyza z przeniesieniem całości majątku na jednego małżonka itp. Powinno to być przestrogą dla wszystkich, którzy zawierają tego typu umowy z osobami zalegającymi wobec budżetu. Jeśli skarga pauliańska okaże się skuteczna, to stracą majątek otrzymany w drodze darowizny, intercyzy itp.
Z danych Prokuratorii Generalnej wynika, że obecnie w sądach powszechnych toczą się 222 sprawy ze skargi pauliańskiej złożonej przez organy podatkowe i celne. Przez dwa ubiegłe lata wpływało co roku do sądów po 116 pozwów Skarbu Państwa o uznanie danej czynności za bezskuteczną.