Nie można nadać rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, jeśli termin przedawnienia zobowiązania podatkowego został zawieszony – potwierdził WSA w Łodzi.
Sprawa dotyczyła spółki, której prezydent miasta doręczył decyzję określającą wysokość podatku od nieruchomości za 2010 r. Spółka złożyła od niej odwołanie, po czym prezydent – w listopadzie 2015 r. – wydał postanowienie nadające decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Podatnik złożył na nie zażalenie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, do którego ono trafiło, wskazało, że prezydent prawidłowo nadał rygor wykonalności decyzji, ponieważ termin przedawnienia zobowiązania podatkowego był krótszy niż 3 miesiące. Ponadto organ uprawdopodobnił, że spółka nie zapłaci podatku przed upływem terminu przedawnienia.
Spółka i jej pełnomocnik podejmowali bowiem działania, które miały do niego doprowadzić – np. złożyli odwołanie od decyzji określającej wysokość podatku. SKO wskazało też, że nie ma w aktach sprawy dowodu potwierdzającego, że postępowanie karnoskarbowe zostało wszczęte przed wydaniem postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji.
Reklama
Spór sprowadzał się więc do tego, czy prezydent mógł nadać rygor natychmiastowej wykonalności decyzji określającej spółce zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości. Sprawa trafiła do WSA w Łodzi. Sąd zgodził się z podatnikiem. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 239b par. 1 ordynacji podatkowej decyzji nieostatecznej może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy:
1) organ podatkowy ma informacje, z których wynika, że wobec podatnika toczy się postępowanie egzekucyjne dotyczące innych należności pieniężnych;

Reklama
2) podatnik nie posiada majątku o wartości odpowiadającej wysokości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, na którym można ustanowić hipotekę przymusową lub zastaw skarbowy;
3) strona dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku znacznej wartości;
4) okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące.
Co więcej, przepis ten można zastosować, jeżeli organ podatkowy uprawdopodobni, że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane.
Sąd przyznał, że okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za 2010 r. był krótszy niż trzy miesiące. Kluczowe było jednak to, że 30 listopada 2015 r. prezydent miasta zawiadomił spółkę o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia ze względu na wszczęcie 25 listopada przez naczelnika urzędu skarbowego postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia nastąpiło więc 25 listopada 2015 r., co oznacza, że postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji zostało wydane w okresie, gdy termin przedawnienia nie biegł. A zatem organ nie mógł go wydać. Zdaniem WSA nie miało przy tym znaczenia, że prezydent wydał postanowienie o nadaniu rygoru dwa dni przed przesłaniem spółce zawiadomienia o wszczęciu postępowania z KKS, a więc gdy nie było go jeszcze w obrocie prawnym.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Łodzi z 12 sierpnia 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 475/16.