Syn wynajmuje mieszkanie i co miesiąc płaci do urzędu podatek zryczałtowany – pisze pan Jan. – Czy jeżeli nie ma innych przychodów opodatkowanych w Polsce, to musi złożyć zeznanie roczne – pyta czytelnik.
Wszyscy podatnicy, którzy opłacali podatek w formie ryczałtu w 2015 r., muszą złożyć roczną deklarację PIT-28. W tym roku termin mija 1 lutego, bo 31 stycznia przypada w niedzielę. Syn pana Jana może przesłać deklarację elektronicznie bez kwalifikowanego podpisu poprzez stronę internetową e-deklaracje.gov.pl. Powinien w niej podać identyfikator podatkowy – w tym przypadku PESEL, imię (pierwsze), nazwisko, datę urodzenia oraz kwotę przychodu wskazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany dokument elektroniczny. Jeśli wcześniej nie składał żadnego zeznana, bo nie miał przychodu, w polu kwota przychodu powinien wpisać wartość 0. Podatnik przebywający za granicą może złożyć PIT w polskim urzędzie konsularnym. Jeżeli PIT zostanie wysłany pocztą – trzeba się liczyć z tym, że nie dotrze na czas. W razie wysłania go przez innego operatora niż wyznaczony (Poczta Polska) dniem złożenia deklaracji będzie dzień doręczenia pisma organowi podatkowemu.
PIT-28 składa się w urzędzie właściwym według miejsca zamieszkania podatnika, a nie wynajmowanej nieruchomości. Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy wzór tego formularza – wersja nr 19, co oznacza, że nie można skorzystać z tego, który obowiązywał w ubiegłym roku.
Same przychody ujmuje się w pozycji 34. Do tej kwoty nie wlicza się ponoszonych przez najemcę opłat (np. za media lub czynsz) związanych z przedmiotem najmu, jeżeli z umowy wynika, że to on jest zobowiązany do ich regulowania. Nie można natomiast go pomniejszać o poniesione koszty, jak np. nakłady na remont mieszkania, na jego urządzenie, wydatki na ubezpieczenie, zapłacony podatek od nieruchomości. Należy też pamiętać, że w zeznaniu za 2015 r. trzeba rozliczyć tylko kwoty faktycznie otrzymane. Jeśli np. lokator zapłacił za listopad i grudzień 2015 r. w 2016 r., to właściciel rozliczy te kwoty dopiero w zeznaniu za 2016 r. Rozliczając się na formularzu PIT-28, można korzystać z przysługujących ulg i odliczeń.
Przychód uzyskany z najmu można pomniejszyć m.in. o zapłacone składki na własne ubezpieczenie społeczne, a od podatku można odjąć zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przy czym nie można już odliczyć ich w innych zeznaniach. Tak samo jest np. w przypadku darowizn, wydatków rehabilitacyjnych (które może odliczyć osoba z orzeczoną niepełnosprawnością), ulgi na krew. Podatnik rozliczający przychody z najmu w formie ryczałtu może bowiem skorzystać z prawie wszystkich odliczeń przewidzianych w ustawie o PIT. Wyjątkiem jest ulga na dzieci i ulgi na nowe technologie. Od przychodu wolno także odliczyć stratę z lat ubiegłych poniesioną, gdy najem był rozliczany na zasadach ogólnych. Można to zrobić w okresie następnych pięciu lat – w żadnym z nich odliczenie nie może przekroczyć połowy kwoty tej straty.
Osoba rozliczająca się ryczałtem może też przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. W części M znajduje się pozycja „Wniosek o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1a, art. 9, art. 21 ust. 1j pkt 2 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 ze zm.). Załącznik do rozporządzenia ministra finansów z 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. poz. 1993). Art. 63 par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).

PORADA EKSPERTA

Wanda Czopik, starszy komisarz skarbowy w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce

Sposób wpisania kwot pokażemy na przykładzie: podatnik pobiera za mieszkanie 1550 zł miesięcznie. Czynsz płaci najemca. Kwota należnego rocznego zryczałtowanego podatku wynosi 1581 zł (1550 zł x 8,5 proc. x 12). Miesięczny podatek wynosi 131,75 zł. Po zaokrągleniu podatnik przekazuje miesięcznie do urzędu 132 zł. Wpłacona kwota za 11 miesięcy to 1452 zł, zatem do zapłaty zostaje 129 zł. Jaką kwotę należy wpisać w PIT-28 za grudzień – 129 zł czy 132 zł? Czy w zeznaniu powinien wpisać roczny podatek 1581 zł, czy biorąc miesięczne kwoty po zaokrągleniu?
Zgodnie z art. 63 par. 1 ordynacji podatkowej m.in. podstawy opodatkowania oraz kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr się pomija, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej gr podwyższa się do pełnych złotych.
W opisanym przypadku, pod warunkiem braku jakichkolwiek odliczeń od przychodów, roczny ryczałt z tytułu najmu wynosi 1581 zł. Kwotę tę należy wpisać w poz. 99, 104 i 107 zeznania podatkowego PIT-28 (wariant 19). Następnie, o ile nie ma żadnych odliczeń od podatku, powtarzamy ją w poz. 114. W poz. 118 wpisujemy kwotę wpłaconego ryczałtu za miesiące od stycznia do listopada 2015 r. – tj. 1452 zł. W związku z tym w poz. 119 zostanie wykazana kwota do zapłaty w wysokości 129 zł. Pozycje 121–131 zeznania podatkowego PIT-28 służą wykazaniu kwot ryczałtu obliczonych w poszczególnych miesiącach 2015 r., tj. po 132 zł. W poz. 132 łączna kwota ryczałtu od stycznia do listopada wyniesie 1452 zł, zaś w poz. 133 kwota ryczałtu za grudzień będzie się kształtować w wysokości 129 zł. W sytuacji, w której ryczałt za poszczególne miesiące był wpłacany, kwota z poz. 118 powinna być równa kwocie z poz. 132. Różnica we wpłacie podatku za grudzień w porównaniu do poszczególnych miesięcy 2015 r. wynika z miesięcznych zaokrągleń ryczałtu.