Miasta i eksperci przyznają, że większość decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości gminy wystawiają przed 1 marca, a więc na tyle wcześnie, aby podatnik miał możliwość zapłaty I raty do 15 marca. Zdarzają się jednak opóźnienia w dostarczaniu decyzji podatnikom.
W Łodzi wszystkie decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości zostały wystawione przed 1 marca.
– Ze względu na bardzo dużą ich liczbę (ok. 180 tys.) mogą jednak wystąpić przypadki, kiedy prawidłowo wystawiona decyzja podatkowa nie została doręczona wszystkim podatnikom przed 1 marca – przyznaje Grzegorz Gawlik, główny specjalista z biura rzecznika prezydenta Łodzi.
Dodaje, że przed 1 marca doręczono już 80 proc. decyzji, a do urzędu spływają kolejne potwierdzenia odbioru z Poczty Polskiej dotyczące pozostałych 20 proc.
– Teoretycznie zatem liczba decyzji podatkowych, dla których termin płatności się przesunie, nie powinna przekroczyć 20 proc. wszystkich – stwierdza Grzegorz Gawlik.
Wydział finansowy Urzędu Miasta Poznania również przyznaje, że urzędnikom zdarza się wydawać z opóźnieniem decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości. Podobnie jest w Warszawie, choć w stolicy zaległości dotyczą jedynie ułamka procenta wszystkich decyzji.

0,73 zł stawka podatku od 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków lub ich części mieszkalnych

Powodem opóźnień może być m.in. konieczność kompleksowej weryfikacji złożonych przez właścicieli informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz porównanie wykazanych w nich danych z ewidencją gruntów i budynków. Inną przyczyną może być chęć sprawdzenia przez urząd gminy lub miasta, czy nieruchomość nie została zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej.
Opóźnienia to zła wiadomość dla gmin, lecz nie dla podatników.
Dr Bogumił Pahl, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wyjaśnia, że późniejsze doręczenie decyzji skutkuje tym, że gmina nie otrzyma podatku w ustawowym terminie. Jeśli jej nie doręczyła przed 1 marca, to przesuwa się termin zapłaty podatku przez właściciela nieruchomości.
Dr Rafał Dowgier z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku zwraca uwagę, że z przepisów Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) wynika, że w przypadku doręczenia decyzji termin płatności wynosi co do zasady 14 dni od dnia jej doręczenia. Dlatego decyzje doręcza się przed 1 marca. W takich przypadkach podatnik może zapłacić I ratę do 15 marca.
– Jeżeli gmina doręczy decyzję później, to termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni od dnia jej doręczenia. Zatem np. otrzymując decyzję 5 marca, podatnik ma 14 dni na zapłatę I raty – tłumaczy nasz rozmówca.
Ustawodawca nie określa organom podatkowym terminu do dokonania wymiaru podatku. Organ może doręczyć decyzję nawet dopiero w przyszłym roku.

22,82 zł stawka od 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

– Organ ma w zasadzie czas na wydanie decyzji do momentu przedawnienia prawa do jej wydania (co do zasady 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy) – zauważa Bogumił Pahl.
Ekspert przypomina, że do czasu doręczenia decyzji w stosunku do podatnika nie powstanie zobowiązanie podatkowe. Nie będzie też zaległości podatkowej. Zaległość powstanie dopiero wówczas, gdy podatnik dostał decyzję i nie zapłaci podatku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.