Uzbrojenie gruntów w instalację wodno-kanalizacyjną przez właściciela nieruchomości świadczy o podjęciu przez niego zorganizowanego działania związanego z obrotem tymi nieruchomościami. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną podatnika, któremu urząd skarbowy określił zobowiązanie w VAT w związku ze sprzedażą działki budowlanej.

Naczelnik wszczął postępowanie w sprawie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2006, 2007 i 2008 roku. Ustalił, że podatnik kupił nieruchomość rolną niezabudowaną o powierzchni ponad 4 ha. Z wyjaśnień strony wynikało, że celem transakcji było powiększenie gospodarstwa rolnego.

Po zakupie nieruchomości podatnik uzyskał pozwolenie na podział gruntu, po czym sprzedał kilkanaście działek. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczył na rozpoczętą w 2007 r. działalność gospodarczą polegającą na wznoszeniu kompletnych budynków i budowli lub ich części. Urząd wskazał również, że dopiero w połowie 2007 r. podatnik zarejestrował się jako czynny podatnik VAT. Ponadto w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy działki sprzedane przez podatnika są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Na podstawie tych ustaleń naczelnik urzędu stwierdził, że podatnik powinien był zapłacić VAT (stawkę podstawową) od sprzedaży działek, ponieważ działania podatnika miały charakter zorganizowany i świadczyły o faktycznym wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży nieruchomości.

Podatnik z decyzją się nie zgodził i twierdził, że w związku ze sprzedażą działek nie jest podatnikiem VAT. Podkreślił, że grunty stanowiły jego majątek osobisty, ponieważ zostały nabyte w celu ich wykorzystania do produkcji rolnej. Natomiast sprzedaż działek była wymuszona zmianą jego sytuacji i planów życiowych.

Sąd wojewódzki stwierdził, że podatnik nie ma racji. Powołując się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 września 2011 r. (sprawy połączone C-180/10 i C-181/10), uznał, że podatnik, doprowadzając do podziału gruntów, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, a także uzbrojenia działek w media, dokonywał stałych i powtarzanych czynności – takich, jakich dokonuje podmiot, który profesjonalnie zajmuje się obrotem nieruchomościami.

NSA również oddalił skargę kasacyjną podatnika. Sąd podkreślił, że wystarczającym działaniem, na podstawie którego skarżący stał się podatnikiem VAT w związku ze sprzedażą działek, jest doprowadzenie do tych działek instalacji wodnej i kanalizacyjnej.

Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 12 lutego 2013 r. (sygn. akt I FSK 404/12).