Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny i podatnik VAT UE) zajmuje się świadczeniem usług transportu towarów taborem samochodowym. Podatek dochodowy rozlicza według podatku liniowego, prowadząc księgi rachunkowe. 7 listopada 2017 r. na zlecenie polskiej firmy A (podatnik VAT czynny z siedzibą działalności gospodarczej w Ciechanowie) przedsiębiorca wykonał usługę transportu towarów z Polski (Ciechanów) na Białoruś (Grodno) za kwotę 14 000 zł. Na udokumentowanie wykonanej usługi przedsiębiorca wystawił 8 listopada 2017 r. fakturę na kwotę 14 000 zł z 14-dniowym terminem płatności, licząc od dnia doręczenia faktury. Przedsiębiorca na poczet wykonanej usługi nie otrzymał zaliczki. Posiada on także kopie listu przewozowego CMR. Jak przedsiębiorca powinien rozliczyć VAT oraz PIT? VAT i zaliczki na PIT opłaca za okresy miesięczne.
Dla prawidłowego rozliczenia VAT w przypadku świadczenia usług kluczowe znaczenie ma ustalenie miejsce ich świadczenia (opodatkowania). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że usługa została wykonana na rzecz polskiej firmy A będącej podatnikiem VAT czynnym. Zatem nabywcą usługi jest podatnik w rozumieniu art. 28a pkt 1 ustawy o VAT. Przepis ten zawiera własną definicję podatnika na potrzeby miejsca świadczenia usług. Rozumiem, że siedziba działalności gospodarczej oraz stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej nabywcy usługi transportowej, tj. firmy A, znajduje się w Polsce.
W analizowanej sprawie miejsce świadczenia usługi transportu towarów taborem samochodowym z Polski na Białoruś na zlecenie polskiego podatnika VAT (mającego siedzibę działalności gospodarczej i stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej) należy określić, kierując się zasadą zawartą w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT. To jest w Polsce, czyli w miejscu, gdzie usługobiorca będący podatnikiem ma siedzibę działalności gospodarczej (por. interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 25 sierpnia 2016 r., nr ITPP2/4512-386/16/AD). Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej (zob. art. 28b ust. 1 ustawy o VAT).
WAŻNE
Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia ich na rzecz podatnika VAT jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę i stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
Stawka VAT
Stosownie do art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT stawkę podatku w wysokości 0 proc. stosuje się do usług transportu międzynarodowego. W analizowanej sprawie towary są przewożone z Polski na Białoruś. Przez usługi transportu międzynarodowego rozumie się m.in. przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej (zob. art. 83 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o VAT). Nie jest usługą transportu międzynarodowego przewóz osób lub towarów w przypadku, gdy miejsce wyjazdu (nadania) i miejsce przyjazdu (przeznaczenia) tych osób lub towarów znajduje się na terytorium kraju, a przewóz poza terytorium kraju ma wyłącznie charakter tranzytu (zob. art. 83 ust. 4 ustawy o VAT).
W przypadku usługi obejmującej transport towarów, którego miejscem rozpoczęcia jest terytorium Polski, a miejscem zakończenia terytorium państwa trzeciego (np. Białoruś), należy uznać, że usługa ta spełnia definicję usługi transportu międzynarodowego towarów, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o VAT. Tym samym podatnik jest uprawniony na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT do zastosowania stawki podatku 0 proc., o ile posiada wszystkie niezbędne dokumenty, o których mowa w art. 3 ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT (zob. interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 25 sierpnia 2016 r., nr ITPP2/4512-386/16/AD). Stosownie do art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT, są w przypadku transportu towarów przez przewoźnika lub spedytora:
  • list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub
  • inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz
  • faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora),
  • z zastrzeżeniem art. 83 ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT (który dotyczy towarów importowanych).
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedsiębiorca posiada kopię listu przewozowego CMR. Zatem do wykonanej usługi transportu towarów z Ciechanowa do Grodna przedsiębiorca ma prawo zastosować stawkę VAT w wysokości 0 proc. (por. interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 kwietnia 2016 r., nr TPP3/4512-64/16/APR).
Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi (zob. art. 19a ust. 1 ustawy o VAT). W analizowanej sprawie przedsiębiorca usługę transportową wykonał 7 listopada 2017 r., a na poczet tej usługi nie otrzymał zaliczki. Zatem obowiązek podatkowy z tytułu tej usługi powstał 7 listopada 2017 r.
Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika (zob. art. 29a ust. 1 ustawy o VAT). Stosownie do art. 29a ust. 6 ustawy o VAT podstawa opodatkowania obejmuje:
1) podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
2) koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że za wykonaną usługę przedsiębiorca ma otrzymać 14 000 zł i na taką kwotę wystawić fakturę. Biorąc pod uwagę, że w analizowanej sprawie podatek należny nie wystąpi, z uwagi na objęcie usługi 0-proc. stawką VAT, podstawą opodatkowania będzie cała kwota brutto należnego wynagrodzenia, tj. 14 000 zł. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedsiębiorca wystawił fakturę 8 listopada 2017 r., tj. przed upływem terminu określonego w art. 106i ust. 1 ustawy o VAT. Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę (zob. art. 106i ust. 1 ustawy o VAT).
Podsumowując, podatek należny z tytułu tej usługi wyniesie 0 proc. (z uwagi na objęcie jej 0 proc. stawką VAT), a podstawa opodatkowania wyniesie 14 000 zł. Należy ją wykazać w deklaracji VAT-7 za listopad 2017 r.
Przychody
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że usługę wykonano w ramach działalności gospodarczej, a zatem uzyskane z tytułu tej usługi przychody należy zakwalifikować do źródła przychodów, jakim jest określona w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT pozarolnicza działalność gospodarcza. Za przychód z pozarolniczej działalności, w myśl art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. W analizowanej sprawie przychodem przedsiębiorcy będzie cała kwota wynagrodzenia z tytułu wykonanej usługi transportu towarów, tj. 14 000 zł. VAT z uwagi na objęcie tych usług preferencyjną 0-proc. stawką VAT nie wystąpi.
Za datę powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, stosownie do reguły zawartej w art. 14 ust. 1c ustawy o PIT, uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
1) wystawienia faktury, albo
2) uregulowania należności.
W analizowanej sprawie usługa transportu towarów została wykonana 7 listopada 2017 r. i to ona decyduje o dacie przychodu, gdyż wystawienie faktury miało miejsce 8 listopada 2017 r., a do dnia wystawienia (a właściwie doręczenia faktury) przedsiębiorca nie otrzymał zapłaty. Z przedstawionego stanu faktycznego wnika, że przedsiębiorca rozlicza się na zasadach podatku liniowego, a zatem przychody z działalności gospodarczej obejmuje jednolitą 19-proc. stawką PIT.
PIT od tej usługi (bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodów z nią związanych, które nie są znane) wyniesie zatem 2660 zł (14 000 zł x 19 proc.).
Zatem obliczając zaliczkę za listopad 2017 r., przedsiębiorca powinien uwzględnić przychody z tytułu tej usługi w kwocie 14 000 zł i PIT w kwocie 2660 zł.
Schemat rozliczenia przedsiębiorcy*
1. JAKI PODATEK WYSTĄPI:
VAT
– należny: nie wystąpi (w przypadku świadczenia usług opodatkowanych w kraju według 0 proc. stawki wykazujemy w deklaracji VAT-7 tylko podstawę opodatkowania w poz. 13)
– naliczony: nie wystąpi
PIT
– przychody: 14 000 zł
– koszty uzyskania przychodów (KUP): nie wystąpią (nie są znane)
Dochód: 14 000 zł
Podatek: 2660 zł
2. W JAKIEJ DEKLARACJI WYKAZAĆ PODATEK:
VAT: deklaracja VAT-7 (podstawa opodatkowania w poz. 13: 14 000 zł)
PIT: nie ma obowiązku składania deklaracji zaliczkowej, przedsiębiorca powinien jednak uwzględnić przedmiotowe przychody w kwocie 14 000 zł przy obliczeniu zaliczki na PIT, którą trzeba wpłacić do urzędu skarbowego, a po zakończeniu roku podatkowego uwzględnić w zeznaniu PIT-36L
3. TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI:
VAT-7: 27 grudnia 2017 r. (25 i 26 grudnia 2017 r. to święta)
PIT-36L: 30 kwietnia 2018 r.
* W schemacie rozliczenia pominięte zostały inne zdarzenia/czynności, rozliczenia wydatków związanych z wykonaniem tej usługi.
Podstawa prawna
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.).