Od 2016 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o CIT regulujące moment korygowania przychodów i kosztów uzyskania przychodów. Jaki ma to wpływ na korekty dochodowości w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi?
Istotą korekt pomiędzy podmiotami powiązanymi jest przede wszystkim dostosowanie dochodowości poszczególnych członków grupy do ustalonych wcześniej poziomów. Wskutek zmiany cen transferowych stosowanych w transakcjach pomiędzy poszczególnymi podmiotami zmienia się zatem poziom przychodów i kosztów w danym roku podatkowym. Faktury korygujące są natomiast z reguły wystawiane po roku podatkowym, którego dotyczą.
Do końca 2015 r. ustawa o CIT nie zawierała przepisów dotyczących momentu ujęcia faktury korygującej. W orzecznictwie częściej prezentowane było stanowisko, zgodnie z którym, niezależnie od przyczyny wystawienia faktury korygującej, należało ją ująć w rozliczeniu za rok podatkowy, którego dotyczyła faktura pierwotna.
Natomiast w myśl obecnych art. 12 ust. 3j oraz art. 15 ust. 4i ustawy o CIT, jeżeli korekta przychodu bądź kosztu uzyskania przychodów nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, to należy ją rozpoznać w bieżącym okresie rozliczeniowym.
Nowe regulacje mogą zatem zmienić sens wzajemnych korekt przy wyrównaniu dochodowości. Wprawdzie, zgodnie z uzasadnieniem nowelizacji, wprowadzone zmiany miały na celu ułatwienie podatnikom korygowania rozliczeń podatkowych, to jednak, co do zasady, mogą one wykluczać możliwość korekty w roku, którego ona dotyczy (tak np. w interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 maja 2016 r., nr IPPB6/4510-112/16-2/AZ).
W konsekwencji korekty wystawione obecnie w celu wyrównania dochodowości mogą pozostać bez znaczenia dla okresu, którego dotyczą. W praktyce może to powodować zaburzenia poziomu rentowności podmiotów powiązanych w poszczególnych latach podatkowych. W rezultacie nowe zasady korekt mogą mieć znaczący wpływ na osiągnięcie podstawowego celu faktury korygującej rozliczenia pomiędzy spółkami powiązanymi, jakim miało być osiągnięcie zakładanego poziomu dochodowości.

Rafał Ciołek, doradca podatkowy, partner w firmie doradczej KPMG