Dotacja na realizację projektu badawczo-rozwojowego, która pokrywa tylko koszty z nim związane, nie wchodzi do obrotu i tym samym nie podlega opodatkowaniu – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Sprawa dotyczyła spółki prowadzącej badania naukowe i prace rozwojowe. Przystąpiła ona do konsorcjum z inną firmą (liderem). Zostało ono utworzone w celu uzyskania dofinansowania oraz realizacji projektu na rzecz innego podmiotu (B). Konsorcjum zawarło z nim umowę na wykonanie projektu, który miał być finansowany częściowo z dofinansowania z B, a częściowo wkładem własnym członków konsorcjum, czyli spółki i lidera.
Źródłem dofinansowania z B miała być dotacja celowa z budżetu państwa. Z tych pieniędzy spółka miała pokryć zasadniczą część kosztów ponoszonych w związku z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w ramach projektu.
Spółka uważała, że dotacja uzyskana z B nie podlega opodatkowaniu, bo nie wpływa na podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 29a ustawy o VAT. Sądziła natomiast, że przysługuje jej prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących zakupy dokonywane w ramach realizacji projektu.
Dyrektor izby skarbowej nie zgodził się z tym, że dotacja nie będzie objęta VAT. Przyznał natomiast, że spółka będzie mogła odliczyć podatek naliczony z faktur zakupowych.
WSA w Gdańsku orzekł na odwrót. Wyjaśnił, że dla określenia, czy dotacja jest czy nie jest opodatkowana, istotne są szczegółowe warunki jej przyznawania, określające cele dofinansowania. Sąd rozróżnił tu dwie sytuacje. Pierwsza, gdy dotacja stanowi dopłatę do ceny towaru lub usługi. W takiej sytuacji służy ona sfinansowaniu konkretnej czynności podlegającej VAT, a więc stanowi – obok ceny – element podstawy opodatkowania. Jest więc obrotem.
Natomiast dotacje, których nie można powiązać z konkretnymi czynnościami opodatkowanymi VAT, będące dofinansowaniem na pokrycie kosztów działalności czy realizacji zadania, nie zwiększają podstawy opodatkowania – wyjaśnił WSA.
Sąd uznał, że dotacja na realizację projektu badawczo-rozwojowego, którą otrzyma spółka, ma pokryć tylko koszty związane z realizacją projektu. Jest to więc zwrot poniesionych kosztów, niepodlegający opodatkowaniu VAT.
Z tego powodu sąd zalecił, aby dyrektor izby skarbowej, przy ponownym rozpoznaniu sprawy wypowiedział się jeszcze raz również w kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gdańsku z 26 lipca 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 697/16