Jeśli spółka zwróciła część dotacji na budowę środka trwałego, to odpisy amortyzacyjne, wyłączone wcześniej z podatkowych kosztów, ujmuje jednorazowo w bieżącej deklaracji – orzekł NSA.
To kolejny wyrok potwierdzający, że przed 2016 r. podatnicy mogli na bieżąco korygować odpisy amortyzacyjne. Spory w tym zakresie ustały wraz z nowelizacją ustaw o PIT i CIT, która weszła w życie od 2016 r.
Obecnie w każdym przypadku (także amortyzacji), jeżeli tylko korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym ani inną oczywistą omyłką, podatnik zmniejsza koszty na bieżąco, czyli w tym okresie rozliczeniowym, w którym otrzymał fakturę korygującą lub inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.
Także w sytuacji odwrotnej, a więc gdy koszty powinny zostać powiększone, korektę robimy na bieżąco (art. 15 ust. 4i ustawy o CIT).
Sprawa rozpatrywana przez NSA dotyczyła stanu prawnego sprzed 2016 r. Chodziło o spółkę, która podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie budowy środków trwałych. Fundusz wypłacił następnie dotację do 26,4 proc. kosztów realizacji projektu. Dla spółki był to przychód zwolniony z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o CIT.
Po wybudowaniu środka trwałego spółka zaczęła go amortyzować. Nie zaliczała jednak do kosztów podatkowych odpisów odpowiadających wartości dotacji (26,4 proc. wartości środków trwałych).
W 2012 r. okazało się, że spółka musi zwrócić część otrzymanej dotacji (2,5 proc. wartości projektu). Jej spór z fiskusem dotyczył tego, w którym momencie rozliczyć korektę, czyli zaliczyć do podatkowych kosztów odpisy amortyzacyjne w części odpowiadającej zwróconej części dotacji.
Spółka uważała, że może je jednorazowo zaliczyć do kosztów podatkowych – w miesiącu, w którym zwróciła część dotacji.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z tym się nie zgodził. Stwierdził, że spółka powinna zrobić to wstecz – w okresach, w których wyłączyła odpisy z kosztów. Uznał bowiem, że korekta nie jest odrębnym, niezależnym zdarzeniem gospodarczym, ale odnosi się do stanu zaistniałego w przeszłości.
WSA w Łodzi zgodził się ze spółką. Wyjaśnił, że należy postąpić analogicznie do sytuacji, gdy zwrot wydatków na nabycie lub wytworzenie środka trwałego powoduje obowiązek wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów odpowiedniej części odpisów amortyzacyjnych. Wówczas obowiązek ten powstaje z chwilą otrzymania dotacji.
Jeżeli zatem podatnik musiał zwrócić dotację, to powinien jednorazowo, za miesiąc, w którym zwrócił część dotacji, zwiększyć koszty uzyskania przychodów o odpowiednią część odpisów amortyzacyjnych.
Stanowisko sądu podzielił NSA. Sędzia Grażyna Nasierowska dodała, że taka wykładnia jest bowiem zbieżna m.in. z uchwałą NSA z 14 grudnia 2015 r. (sygn. akt II FPS 4/15). ⒸⓅ
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 2 marca 2017 r., sygn. akt II FSK 165/15