Po przekształceniu spółki kapitałowej w osobową wspólnicy mogą zaliczać do kosztów całość odpisów amortyzacyjnych. Także od tej części wartości początkowej, która znajdowała się na jej kapitale zapasowym – potwierdził NSA.
Reklama
Sąd wyjaśnił, że w tym wypadku nie ma zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT, wyłączający z kosztów odpisy amortyzacyjne od tej części wartości środków trwałych, która nie została przekazana na kapitał zakładowy spółki kapitałowej.
Innego zdania był dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Uważał, że spółka przekształcona (osobowa) wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (kapitałowej).
– W związku z tym powinna kontynuować amortyzację na tych samych zasadach, co jej poprzedniczka. Wspólnicy powinni więc ujmować w kosztach tylko te odpisy, które były uprzednio kosztem spółki z o.o. – stwierdził.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach i Naczelny Sąd Administracyjny uznały, że organ nie ma racji. – Nie ma przeszkód, aby wspólnik spółki osobowej ujmował w kosztach pełną wartość odpisów amortyzacyjnych – orzekły.
Wyjaśniły, że do wspólników spółek osobowych można stosować wyłącznie przepisy ustawy o PIT, a te nie zawierają takiego ograniczenia, jakie jest w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 9 sierpnia 2016 r., sygn. akt II FSK 1717/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia