Spółka akcyjna prowadząca klub sportowy zamierza ogłosić konkurs na imię dla klubowej maskotki. Konkurs zostanie ogłoszony na klubowej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Będzie mogła wziąć w nim udział każda osoba pełnoletnia. O wygranej w konkursie zadecyduje komisja powołana przez spółkę, a wartość nagrody w konkursie wyniesie 500 zł. Czy spółka będzie zobowiązana pobrać i odprowadzić podatek dochodowy od wydanej w konkursie nagrody? Czy będzie zobowiązana złożyć z tego tytułu deklarację PIT?
Przychody z tytułu wygranych w konkursach podlegają co do zasady opodatkowaniu 10-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zob. art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT). Przepis ten stosuje się z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, który zwalnia od podatku wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja; za środek masowego przekazu uznaje się również internet) oraz w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł. Przy tym zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.
Stosowanie powyższego zwolnienia w przypadku konkursów organizowanych przez internet (innych niż konkursy z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu) budzi wątpliwości. W orzecznictwie sądów administracyjnych dominuje stanowisko, że w takich przypadkach wskazane zwolnienie najczęściej nie ma zastosowania. Jak czytamy w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 lutego 2016 r. (sygn. akt II FSK 3140/13), „warunkiem zwolnienia jest emitowanie konkursu za pośrednictwem internetu przez podmiot należący do kategorii mass mediów, a więc profesjonalnie zajmujący się przekazem różnych treści do nieokreślonego kręgu odbiorców. Przykłady takiej działalności wskazuje sam ustawodawca (prasa, radio i telewizja). Zatem przykładem podmiotu z kategorii internetowych mass mediów jest właściciel internetowej gazety, radia czy telewizji”.