Spółka akcyjna prowadząca klub sportowy zamierza ogłosić konkurs na imię dla klubowej maskotki. Konkurs zostanie ogłoszony na klubowej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Będzie mogła wziąć w nim udział każda osoba pełnoletnia. O wygranej w konkursie zadecyduje komisja powołana przez spółkę, a wartość nagrody w konkursie wyniesie 500 zł. Czy spółka będzie zobowiązana pobrać i odprowadzić podatek dochodowy od wydanej w konkursie nagrody? Czy będzie zobowiązana złożyć z tego tytułu deklarację PIT?
Przychody z tytułu wygranych w konkursach podlegają co do zasady opodatkowaniu 10-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zob. art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT). Przepis ten stosuje się z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, który zwalnia od podatku wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja; za środek masowego przekazu uznaje się również internet) oraz w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł. Przy tym zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.
Stosowanie powyższego zwolnienia w przypadku konkursów organizowanych przez internet (innych niż konkursy z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu) budzi wątpliwości. W orzecznictwie sądów administracyjnych dominuje stanowisko, że w takich przypadkach wskazane zwolnienie najczęściej nie ma zastosowania. Jak czytamy w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 lutego 2016 r. (sygn. akt II FSK 3140/13), „warunkiem zwolnienia jest emitowanie konkursu za pośrednictwem internetu przez podmiot należący do kategorii mass mediów, a więc profesjonalnie zajmujący się przekazem różnych treści do nieokreślonego kręgu odbiorców. Przykłady takiej działalności wskazuje sam ustawodawca (prasa, radio i telewizja). Zatem przykładem podmiotu z kategorii internetowych mass mediów jest właściciel internetowej gazety, radia czy telewizji”.
Takie stanowisko prezentują też organy podatkowe. Jako przykład wskazać można interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 29 marca 2016 r. (nr IPTPB3/4511-405/15-3/RR), w której czytamy, że „zastosowanie zwolnienia od podatku dochodowego wygranych w konkursach lub grach ogłaszanych w internecie mogłoby nastąpić tylko wówczas, gdyby organizatorem, jak i miejscem ogłoszenia konkursu były środki masowego przekazu. Natomiast, jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, organizatorem konkursu nie będzie instytucja zaliczana do środków masowego przekazu. Organizatorem konkursu będzie wnioskodawca, który nie jest instytucją zaliczaną do środków masowego przekazu, a regulaminy konkursów będą publikowane na fanpage’u oraz udostępnione w formie pisemnej w siedzibie wnioskodawcy”.
Prowadzi to do wniosku, że skoro przedmiotowy konkurs nie jest konkursem z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu – w przedstawionej sytuacji wartość nagrody rzeczowej w konkursie nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT. W konsekwencji od wartości tej nagrody spółka jako płatnik będzie zobowiązana do pobrania od zwycięzcy konkursu 10-proc. zryczałtowanego podatku dochodowego (zob. art. 41 ust. 4 ustawy o PIT).
Kwotę tego podatku zwycięzca konkursu będzie zobowiązany wpłacić spółce przed udostępnieniem mu nagrody w konkursie (zob. art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o PIT). Aby tego uniknąć, spółka może przyznać dodatkową nagrodę pieniężną w konkursie na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody. Kwota ta powinna wynieść 56 zł (tj. zaokrąglone do pełnych złotych 11,111 proc. wartości nagrody rzeczowej, gdyż tyle właśnie wynosi podatek od wartości nagrody rzeczowej powiększonej o dodatkową nagrodę pieniężną).
Kwotę podatku od nagrody w przedmiotowym konkursie spółka będzie zobowiązana – w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu jego pobrania – wpłacić na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy dla niej naczelnik urzędu skarbowego (zob. art. 42 ust. 1 ustawy o PIT). Wpłacie tej nie będzie towarzyszyć obowiązek złożenia żadnej informacji czy deklaracji PIT. Dopiero po zakończeniu roku, w którym zostanie pobrany podatek, spółka będzie zobowiązana do wykazania podatku pobranego od wartości nagrody w konkursie w składanej do końca stycznia rocznej deklaracji PIT-8AR (zob. art. 42 ust. 1a ustawy o PIT).
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 68, art. 30 ust. 1 pkt 2, art. 41 ust. 4 i 7 oraz art. 42 ust. 1 i 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).