Gmina ufundowała radnym upominki (nagrody rzeczowe). Upominki będą miały charakter pamiątkowy, ale nie będzie na przedmiotach wygrawerowanego logo gminy, będą zatem miały wartość materialną. Czy upominki podarowane radnym (funkcjonariuszom publicznym) podlegają opodatkowaniu PIT?
Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochodów, od których na podstawie ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku (art. 9 ust. 1 ustawy o PIT).
Reklama
Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ustawy o PIT).

Reklama
Przepisy ustawy o PIT nie zawierają definicji nagrody czy upominku. W tej sytuacji uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej.
Nagroda oznacza m.in. dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach itp. Zaś upominek oznacza rzecz podarowaną komuś.
Wręczane upominki (nagrody) nie stanowią nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT, jeżeli przedmioty te będą miały wyłącznie wartość symboliczną i pamiątkową. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że gmina ufundowała radnym upominki (nagrody rzeczowe). Upominki będą miały charakter pamiątkowy, ale nie będzie na przedmiotach wygrawerowanego logo gminy, będą zatem miały wartość materialną. Zatem stanowią one przychód dla radnych.
Jednak stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o PIT wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji.
Aby podatnik mógł skorzystać z ww. zwolnienia PIT, musi otrzymać:
● nieodpłatne świadczenie bądź
● świadczenie częściowo odpłatne, bądź
● świadczenie rzeczowe (w naturze).
Ponadto świadczenia te muszą być sfinansowane (współfinansowane) z konkretnych, ściśle określonych źródeł, a ich otrzymanie powinno nastąpić w ramach programów rządowych.
Oznacza to, że jeżeli podatnik otrzyma takie świadczenie i jest ono finansowane lub współfinansowane m.in. ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w ramach rządowych programów, to wartość tego świadczenia jest zwolniona z podatku.
Odnosząc to do przedstawionego stanu faktycznego, należy stwierdzić, że zakupione ze środków budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) upominki (nagrody rzeczowe) dla radnych nie podlegają zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o PIT, gdyż nie są to świadczenia przyznawane w ramach rządowych programów.
Świadczenia te nie korzystają także ze zwolnienia na podstawie innego punktu art. 21 ust. 1 ustawy o PIT.
Oznacza to, że stanowią one dochód do opodatkowania. Pogląd ten podzielają organy podatkowe (interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 marca 2015 r., nr IBPBII/1/415-940/14/BJ).
Gmina powinna zatem pobrać zaliczkę na podatek PIT od tego świadczenia na zasadach określonych w art. 41 i art. 42 ustawy o PIT i przekazać radnym PIT-11, w którym wykaże te świadczenia.
Podstawa prawna
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).