Podatek od czynności cywilnoprawnych jest tylko od tej części transakcji zamiany, która nie jest objęta ustawą o VAT – stwierdził dyrektor katowickiej izby.
Chodziło o spółkę (polskiego rezydenta podatkowego), która chce finansować swoją działalności ze środków pozyskanych ze sprzedaży wierzytelności przed ich terminem płatności. Takie zbycie nie jest możliwe w przypadku wierzytelności od kontrahentów z Arabii Saudyjskiej. Dlatego spółka, zamiast je sprzedać, zamierzała je oddać w zamian za towary (magazynowane poza terytorium UE, które nie będą przemieszczane w związku z tą transakcją). W tym celu planowała podpisać umowę zamiany z podmiotem holenderskim. Spółka wyjaśniła, że prawa majątkowe będące przedmiotem zamiany są wykonywane w Polsce, bo wierzytelności od kontrahentów z Arabii Saudyjskiej są spłacane na krajowy rachunek bankowy.
Spółka sądziła, że umowa zamiany podlega w Polsce opodatkowaniu VAT. Miejscem świadczonych usług zbycia wierzytelności jest bowiem Polska i to polska spółka będzie zobowiązana do rozliczenia VAT. Skoro więc zapłaci VAT, to nie musi odprowadzać podatku od czynności cywilnoprawnych.
Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Wskazał, że zgodnie z art. 1 ust. 4a ustawy o PCC umowa zamiany podlega podatkowi, jeżeli co najmniej jedno z praw majątkowych jest wykonywane na terytorium Polski. Z kolei z art. 2 pkt 4 wynika, że PCC nie podlegają czynności w zakresie, w jakim są opodatkowane VAT, lub takie, w których przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona z tego podatku.
Zdaniem dyrektora izby w ramach czynności zamiany dojdzie do dwóch odrębnych, niezależnych od siebie transakcji: zbycia wierzytelności i przeniesienia praw do towarów. Pierwsza z nich – dokonywana w ramach umowy zamiany – będzie podlegać VAT, a więc nie PCC (to organ potwierdził w odrębnej interpretacji z 10 marca 2016 r., nr IBPP2/4512-999/15/JJ). Druga – przeniesienie praw do towarów – będzie podlegać PCC, ponieważ towary będą cały czas znajdować się poza terytorium UE (nie dojdzie do ich przemieszczenia na skutek transakcji).
Interpretacja indywidualna dyrektora IS w Katowicach z 23 marca 2016 r., nr IBPB-2-1/4514-457/15/AD