VAT

I miejsce - Tomasz Michalik (MDDP)

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Doradca podatkowy, partner w MDDP.

Uzasadnienie wyboru

Kapituła doceniła zarówno sukcesy Tomasza Michalika związane ze sporami dotyczącymi VAT, jak i zrealizowanymi przez niego w zeszłym roku projektami. Szczególną uwagę zwrócił przełomowy wyrok NSA dotyczący braku opodatkowania podatkiem VAT opłat reprograficznych. W następstwie tego wyroku NSA najpierw podjął decyzję o konieczności podjęcia uchwały w składzie 7-osobowym, a następnie ten skład zdecydował o skierowaniu pytania prejudycjalnego do TSUE. Tomasz Michalik wygrał również przed sądami wiele spraw dotyczących określania zasad rozliczania świadczeń złożonych, co skutkowało znacznymi oszczędnościami dla podatników. Zrealizowane projekty dotyczyły m.in. opodatkowania VAT skomplikowanej transakcji wymiany nieruchomości między podmiotami niepowiązanymi, a także możliwości odliczenia VAT przez podmiot, który wykaże czynności opodatkowane tym podatkiem dopiero za kilka lat.

II miejsce - Piotr Andrzejak (Sołtysiński Kawecki & Szlęzak)

III miejsce - Tomasz Grunwald (KPMG)

CIT - I miejsce

Andrzej Próchnicki (GWW)

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Doradca podatkowy, wspólnik GWW Tax. Kieruje zespołem zajmującym się obsługą podatkową spółek świadczących zintegrowane usługi multimedialne i telekomunikacyjne.

Uzasadnienie wyboru

Doceniliśmy kilka projektów Andrzeja Próchnickiego. Jeden z nich obejmował doradztwo dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów wartości otrzymanego w drodze aportu prawa do użytkowania aktywów (dzierżawa), które w świetle ustawy o CIT nie jest ani środkiem trwałym, ani wartością niematerialną i prawną. Ze względu na tajemnicę zawodową nie możemy ujawnić szczegółów projektu. Doceniliśmy też wygraną eksperta przed organem podatkowym II instancji. Sprawa dotyczyła m.in. zasad ustalania wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych i zasad determinujących prawo do tzw. ulgi technologicznej. Ostatnią sprawą, którą wzięła pod uwagę kapituła, było doradztwo dotyczące podatkowych aspektów refinansowania długu zewnętrznego o dużej wartości, którego efektem są znaczne oszczędności dla spółki, klienta kancelarii GWW.

II miejsce - Paweł Toński (Crido Taxand)

III miejsce - Mateusz Pociask (EY)

CENY TRANSFEROWE

I miejsce - Ewelina Stamblewska-Urbaniak (Crido Taxand)

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Doradca podatkowy, członek ACCA. Szefowa zespołu cen transferowych w dziale doradztwa podatkowego w Crido Taxand.

Uzasadnienie wyboru

Kapituła doceniła sukces, jakim było opracowanie strategii podatkowej w unikalnej na rynku transakcji o znacznej wartości podatkowej. Ze względu na tajemnicę zawodu doradcy podatkowego nie możemy ujawnić żadnych szczegółów tej transakcji. Wzięliśmy też pod uwagę inne osiągnięcie, jakim było opracowanie modelu rozliczeń pomiędzy polską i niemiecką spółką zależną, który został oparty na metodzie podziału zysku.

II miejsce - Aneta Błażejewska-Gaczyńska (EY)

III miejsce - Jacek Bajger (KPMG)

MIĘDZYNARODOWE PRAWO PODATKOWE

I miejsce - Michał Thedy (Thedy & Partners)

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Doradca podatkowy, wspólnik zarządzający i współzałożyciel nowej kancelarii Thedy & Partners. Specjalizuje się w obsłudze międzynarodowych transakcji oraz reorganizacji (M&A) oraz w strukturyzacji inwestycji zagranicznych podmiotów w Polsce i polskich podmiotów za granicą. Absolwent socjologii i prawa, do września 2015 r. był dyrektorem w dziale doradztwa transakcyjnego EY.

Uzasadnienie wyboru

Kapituła redakcyjna wzięła pod uwagę ilość, wartość podatkową i stopień skomplikowania zrealizowanych przez Michała Thedy’ego projektów w zeszłym roku. Doradzał m.in. przy jednej z największych transakcji na rynku nieruchomości w Polsce. Doradztwo polegało na audycie podatkowym transakcji oraz jej ustrukturyzowaniu w optymalny sposób, z uwzględnieniem oczywiście regulacji różnych krajów. Michał Thedy skutecznie doradzał również przy przejęciu europejskiej spółki działającej w 9 krajach przez polski podmiot. Obsługa obejmowała badanie zagranicznych spółek pod kątem podatkowym przed transakcją oraz jej ustrukturyzowanie.

II miejsce - Monika Marta Dziedzic (MDDP)

III miejsce - Jarosław Bieroński (Sołtysiński Kawecki & Szlęzak)

PIT

I miejsce - Artur Cmoch (GWW)

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax. Specjalizuje się w podatkowej obsłudze transakcji oraz restrukturyzacji, a także w bieżącym doradztwie na rzecz przedsiębiorstw, w szczególności z sektora nieruchomości oraz telekomunikacji.

Uzasadnienie wyboru

Kapituła doceniła wdrożenie przez doradcę nowatorskiego projektu, którego efektem była znaczna redukcja zobowiązań podatkowych (ponad 150 mln zł). Przedmiotowa restrukturyzacja przeprowadzona była z udziałem podmiotów zagranicznych, przy jednoczesnym wyłączeniu stosowania przepisów o kontrolowanych spółkach zagranicznych (CFC). Projekt, który kapituła również wzięła pod uwagę, dotyczył przeszacowania dla celów podatkowych wartości znaku towarowego oraz nieruchomości należących do przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną (efektem były wielomilionowe oszczędności podatkowe).

II miejsce - Michał Grzybowski (EY)

III miejsce - Dorota Szubielska i Piotr Karwat (Chadbourne & Parke)

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

I miejsce - Karina Pęcherz (SD & Partners)

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Adwokat.

Uzasadnienie wyboru

Mecenas Karina Pęcherz wygrała dla klientów wiele spraw sądowych dotyczących optymalizacji podatku od nieruchomości. Chodziło o wyodrębnienie lokali w budynku, które skutkowało znaczną obniżkę daniny od nieruchomości – od części wspólnej. Podobne spory wielokrotnie opisywał DGP. Wskazywaliśmy na możliwość obniżenia podatku z kwot rzędu 200 tys. zł do kilku tysięcy za dany rok. W wyniku doradztwa Kariny Pęcherz klienci zaoszczędzili niepomiernie większe sumy.

II miejsce - Kamil Szczęsny (GWW)

III miejsce - Michał Nielepkowicz (Nielepkowicz & Partnerzy)

SPORY PRZED SĄDAMI

I miejsce - Marek Kolibski i Konrad Turzyński (KNDP)

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Marek Kolibski – doradca podatkowy, radca prawny, partner w KNDP.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Konrad Turzyński – doradca podatkowy, prawnik, partner w KNDP od lipca 2015 r.

Uzasadnienie wyboru

Sukcesem doradców było doprowadzenie do korzystnego dla spółek komandytowo-akcyjnych wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2015 r. w sprawie C-357/13 Drukarnia Multipress. Trybunał uznał, że SKA jest spółką kapitałową w rozumieniu dyrektywy Rady 2008/7/WE z 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, co oznaczało, że polskie przepisy ustawy o PCC są niezgodne z tą dyrektywą. W konsekwencji polski fiskus nie ma możliwości pobierania podatku od wielu transakcji z udziałem SKA, takich jak np. podwyższenie jej kapitału zakładowego w zamian za aport, wymiana udziałów, przekształcenia spółek z o.o. i akcyjnych w SKA.

Trybunał nie zgodził się z argumentacją prezentowaną przez polski rząd, który wskazywał, że SKA nie jest spółką kapitałową, bo ma charakter mieszany, czyli osobowo-kapitałowy. W związku z tym polskie władze twierdziły, że SKA nie spełnia wszystkich warunków uznania jej za spółkę kapitałową, a tym samym nie spełnia warunków określonych w dyrektywie. Jest to oczywiście spółka nastawiona na zysk – wyjaśniał polski rząd – ale dyrektywa pozwala państwom na opodatkowanie takich spółek na własnych zasadach. Skoro Polska skorzystała z tej możliwości, to SKA nie należy traktować jak spółki kapitałowej. Trybunał nie zgodził się z tą argumentacją. Przyznał rację spółce. Wyjaśnił też, że dyrektywa nie wprowadza takiego warunku, aby wszystkie akcje spółki kapitałowej były przedmiotem obrotu na giełdzie, ani takiego, aby wszyscy akcjonariusze ponosili odpowiedzialność do wysokości akcji i mogli je zbywać bez zgody pozostałych.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE wpłynął później znacząco na ukształtowanie się krajowego orzecznictwa w zakresie uznania spółki komandytowej za spółkę kapitałową w rozumieniu dyrektywy. Wyrok miał doniosłe znaczenie ekonomiczne dla wielu spółek.

II miejsce - Tomasz Burczyński (GWW)

III miejsce - Dariusz Malinowski (KPMG) i Lesław Mazur (Thedy & Partners)

AKCYZA

I miejsce - Krzysztof Rutkowski (KDCP)

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Doradca podatkowy, radca prawny, partner w Kancelarii KDCP. Specjalizuje się w akcyzie, opłacie paliwowej i doradztwie prawnym dla branż akcyzowych.

Uzasadnienie wyboru

Na uwagę zasługiwały istotne skutki serii wygranych spraw przez Naczelnym Sądem Administracyjnym, w których doradcą i pełnomocnikiem był Krzysztof Rutkowski. Spory dotyczyły kluczowej dla branży piwowarskiej kwestii, tj. opodatkowania akcyzą piw smakowych, a więc piw, przy produkcji których po zakończeniu fermentacji dodawane są substancje słodzące. Przez lata branża toczyła spory z organami celnymi o to, czy dodanie substancji słodzących powoduje wzrost tzw. stopnia Plato i podwyższenie akcyzy. Organy twierdziły, że dosłodzenie podwyższa stopień Plato i należną akcyzę. W serii spraw prowadzonych przez mec. Rutkowskiego NSA po raz pierwszy rozstrzygnął spór w sposób merytoryczny, przyznając rację podatnikowi.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że dodanie do przefermentowanego piwa bazowego substancji słodzących nie powoduje wzrostu należnej akcyzy. Wyroki te oznaczają milionowe oszczędności nie tylko dla reprezentowanego browaru, lecz także dla całej branży piwowarskiej. Orzeczenia te przełożyły się na zmianę postrzegania tematu akcyzy od piw słodzonych przez organy z całego kraju.

II miejsce - Aleksandra Rutkowska (EY)

III miejsce Szymon Parulski (Parulski i Wspólnicy)

Największe firmy doradztwa podatkowego w 2015 r.

Miejsce w rankingu

Nazwa firmy

Punkty

Wielka czwórka

1

PwC

5

2

EY (Ernst & Young Doradztwo Podatkowe)

6

3

KPMG Doradztwo Podatkowe

7

Firmy zatrudniające 10 i więcej osób z uprawnieniami do doradztwa

1

Grupa Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

14

2

MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

14,5

3

Crido Taxand

18

4

Russell Bedford

23

5

GWW (GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy)

24,5

6

Kancelaria Ożóg Tomczykowski

25,5

7

Grant Thornton

25,5

8

RSM Poland

26,5

9

ECDDP

28

10

TPA Horwath Sztuba Kaczmarek

28

11

Marek Kolibski, Andrzej Nikończyk, Michał Dec i Partnerzy Kancelaria Doradców Podatkowych i Radców Prawnych

28,5

12

Roedl & Partner

29

13

Kancelaria Olesiński & Wspólnicy

32

14

Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi

33,5

15

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski

36

16

Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

38,5

17

Grupa Gumułka

45

18

Ecovis System Rewident

48

19

Forystek & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

52

Firmy zatrudniające od 3 do 9 osób z uprawnieniami do doradztwa

1

BDO

23,5

2

Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

24,5

3

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

30,5

4

Domański Zakrzewski Palinka

31

5

Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy

33

6

Grupa Leader

36

7

K.R. Group

37,5

8

Certus LTA M. Hryniewicka

37,5

9

DLA Piper

41

10

Baker Tilly Poland Tax Advisers

43,5

11

Małgorzata Rentflejsz i Wspólnicy

44,5

12

Advicero Tax

45,5

13

SD&Partners

46,5

14

Arena Tax

47

15

Chadbourne & Parke Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy

47

16

Independent Tax Advisers

47,5

17

Taxpoint

48

18

PKF Consult

50,5

19

Parulski i Wspólnicy Doradcy Podatkowi

52

20

Accounting Audyt Partner

54,5

21

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz

56

22

CSWP Tax Kołecki Małkiewicz

56,5

23

Kochański Zięba i Partnerzy

57

24

ATA Tax

57

25

Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe*

59,5

26

Kancelaria Adwokacko-Podatkowa prof. dr. hab. Henryka Dzwonkowskiego

64

27

KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski & Witalis***

65,5

28

Tax-Net Doradztwo

66

29

Marciniuk i Wspólnicy

71,5

30

TaxTone

74

31

Acan Doradcy Podatkowi Paweł Kowalczyk

79,5

32

Norton Rose Fulbright Piotr Strawa i Wspólnicy**

85

33

Gide Loyrette Nouel, Gide Tokarczuk Grześkowiak

89

34

InCorpore Banach Szczepanik Partnerzy

95,5

35

Martini i Wspólnicy

99

36

Thedy & Partners****

102

* Operacyjna działalność spółki rozpoczęła się 1 maja 2015 r.

** Dział rozpoczął działalność w obecnym kształcie dopiero 1 października 2015 r.

*** Kancelaria rozpoczęła działalność od czerwca 2015 r.

**** Kancelaria rozpoczęła działalnośći w ostatnim kwartale 2015 r.

Firmy zatrudniające 2 i mniej osób z uprawnieniami do doradztwa

1

HLB M2 Audyt

12,5

2

Axon Tax

13,5

3

Gessel, Koziorowski Kancelaria Prawna

16,5

4

Sławomir Zieleń i Wspólnicy

17,5

5

Grupa GPSW (dawniej ECCOM)

17,5

6

Biuro Podatkowe „Maxim”

21

7

Lizyngodar

21

8

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Wojciech Serafiński

21,5

9

KWS Tax

23,5

10

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Rafał Styczyński

25,5

11

J.Pustuł, M.Przywara Doradztwo Podatkowe

29

12

Taxonity

30

13

Adam Stułka STU Stułka Doradztwo Podatkowe i Prawne

32

14

Nielepkowicz & Partnerzy

34