To już dziesiąta odsłona naszego zestawienia. Zwycięzców wskazała sześcioosobowa kapituła redakcyjna na podstawie 72 ankiet. Wyłoniliśmy najlepsze firmy w kategoriach spory podatkowe i projekty podatkowe oraz najlepszych doradców w poszczególnych podatkach, w cenach transferowych, sporach przed sądami i w międzynarodowym prawie podatkowym. Wiemy już także, które z firm są największe w tej branży.
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
ikona lupy />
Dziennik Gazeta PrawnaVAT
I miejsce - Tomasz Michalik (MDDP)
Doradca podatkowy, partner w MDDP.
Uzasadnienie wyboru
Kapituła doceniła zarówno sukcesy Tomasza Michalika związane ze sporami dotyczącymi VAT, jak i zrealizowanymi przez niego w zeszłym roku projektami. Szczególną uwagę zwrócił przełomowy wyrok NSA dotyczący braku opodatkowania podatkiem VAT opłat reprograficznych. W następstwie tego wyroku NSA najpierw podjął decyzję o konieczności podjęcia uchwały w składzie 7-osobowym, a następnie ten skład zdecydował o skierowaniu pytania prejudycjalnego do TSUE. Tomasz Michalik wygrał również przed sądami wiele spraw dotyczących określania zasad rozliczania świadczeń złożonych, co skutkowało znacznymi oszczędnościami dla podatników. Zrealizowane projekty dotyczyły m.in. opodatkowania VAT skomplikowanej transakcji wymiany nieruchomości między podmiotami niepowiązanymi, a także możliwości odliczenia VAT przez podmiot, który wykaże czynności opodatkowane tym podatkiem dopiero za kilka lat.
II miejsce - Piotr Andrzejak (Sołtysiński Kawecki & Szlęzak)
III miejsce - Tomasz Grunwald (KPMG)
CIT - I miejsce
Andrzej Próchnicki (GWW)
Doradca podatkowy, wspólnik GWW Tax. Kieruje zespołem zajmującym się obsługą podatkową spółek świadczących zintegrowane usługi multimedialne i telekomunikacyjne.
Uzasadnienie wyboru
Doceniliśmy kilka projektów Andrzeja Próchnickiego. Jeden z nich obejmował doradztwo dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów wartości otrzymanego w drodze aportu prawa do użytkowania aktywów (dzierżawa), które w świetle ustawy o CIT nie jest ani środkiem trwałym, ani wartością niematerialną i prawną. Ze względu na tajemnicę zawodową nie możemy ujawnić szczegółów projektu. Doceniliśmy też wygraną eksperta przed organem podatkowym II instancji. Sprawa dotyczyła m.in. zasad ustalania wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych i zasad determinujących prawo do tzw. ulgi technologicznej. Ostatnią sprawą, którą wzięła pod uwagę kapituła, było doradztwo dotyczące podatkowych aspektów refinansowania długu zewnętrznego o dużej wartości, którego efektem są znaczne oszczędności dla spółki, klienta kancelarii GWW.
II miejsce - Paweł Toński (Crido Taxand)
III miejsce - Mateusz Pociask (EY)
CENY TRANSFEROWE
I miejsce - Ewelina Stamblewska-Urbaniak (Crido Taxand)
Doradca podatkowy, członek ACCA. Szefowa zespołu cen transferowych w dziale doradztwa podatkowego w Crido Taxand.
Uzasadnienie wyboru
Kapituła doceniła sukces, jakim było opracowanie strategii podatkowej w unikalnej na rynku transakcji o znacznej wartości podatkowej. Ze względu na tajemnicę zawodu doradcy podatkowego nie możemy ujawnić żadnych szczegółów tej transakcji. Wzięliśmy też pod uwagę inne osiągnięcie, jakim było opracowanie modelu rozliczeń pomiędzy polską i niemiecką spółką zależną, który został oparty na metodzie podziału zysku.
II miejsce - Aneta Błażejewska-Gaczyńska (EY)
III miejsce - Jacek Bajger (KPMG)
MIĘDZYNARODOWE PRAWO PODATKOWE
I miejsce - Michał Thedy (Thedy & Partners)
Doradca podatkowy, wspólnik zarządzający i współzałożyciel nowej kancelarii Thedy & Partners. Specjalizuje się w obsłudze międzynarodowych transakcji oraz reorganizacji (M&A) oraz w strukturyzacji inwestycji zagranicznych podmiotów w Polsce i polskich podmiotów za granicą. Absolwent socjologii i prawa, do września 2015 r. był dyrektorem w dziale doradztwa transakcyjnego EY.
Uzasadnienie wyboru
Kapituła redakcyjna wzięła pod uwagę ilość, wartość podatkową i stopień skomplikowania zrealizowanych przez Michała Thedy’ego projektów w zeszłym roku. Doradzał m.in. przy jednej z największych transakcji na rynku nieruchomości w Polsce. Doradztwo polegało na audycie podatkowym transakcji oraz jej ustrukturyzowaniu w optymalny sposób, z uwzględnieniem oczywiście regulacji różnych krajów. Michał Thedy skutecznie doradzał również przy przejęciu europejskiej spółki działającej w 9 krajach przez polski podmiot. Obsługa obejmowała badanie zagranicznych spółek pod kątem podatkowym przed transakcją oraz jej ustrukturyzowanie.
II miejsce - Monika Marta Dziedzic (MDDP)
III miejsce - Jarosław Bieroński (Sołtysiński Kawecki & Szlęzak)
PIT
I miejsce - Artur Cmoch (GWW)
Doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax. Specjalizuje się w podatkowej obsłudze transakcji oraz restrukturyzacji, a także w bieżącym doradztwie na rzecz przedsiębiorstw, w szczególności z sektora nieruchomości oraz telekomunikacji.
Uzasadnienie wyboru
Kapituła doceniła wdrożenie przez doradcę nowatorskiego projektu, którego efektem była znaczna redukcja zobowiązań podatkowych (ponad 150 mln zł). Przedmiotowa restrukturyzacja przeprowadzona była z udziałem podmiotów zagranicznych, przy jednoczesnym wyłączeniu stosowania przepisów o kontrolowanych spółkach zagranicznych (CFC). Projekt, który kapituła również wzięła pod uwagę, dotyczył przeszacowania dla celów podatkowych wartości znaku towarowego oraz nieruchomości należących do przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną (efektem były wielomilionowe oszczędności podatkowe).
II miejsce - Michał Grzybowski (EY)
III miejsce - Dorota Szubielska i Piotr Karwat (Chadbourne & Parke)
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
I miejsce - Karina Pęcherz (SD & Partners)
Adwokat.
Uzasadnienie wyboru
Mecenas Karina Pęcherz wygrała dla klientów wiele spraw sądowych dotyczących optymalizacji podatku od nieruchomości. Chodziło o wyodrębnienie lokali w budynku, które skutkowało znaczną obniżkę daniny od nieruchomości – od części wspólnej. Podobne spory wielokrotnie opisywał DGP. Wskazywaliśmy na możliwość obniżenia podatku z kwot rzędu 200 tys. zł do kilku tysięcy za dany rok. W wyniku doradztwa Kariny Pęcherz klienci zaoszczędzili niepomiernie większe sumy.
II miejsce - Kamil Szczęsny (GWW)
III miejsce - Michał Nielepkowicz (Nielepkowicz & Partnerzy)
SPORY PRZED SĄDAMI
I miejsce - Marek Kolibski i Konrad Turzyński (KNDP)
Marek Kolibski – doradca podatkowy, radca prawny, partner w KNDP.
Konrad Turzyński – doradca podatkowy, prawnik, partner w KNDP od lipca 2015 r.
Uzasadnienie wyboru
Sukcesem doradców było doprowadzenie do korzystnego dla spółek komandytowo-akcyjnych wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2015 r. w sprawie C-357/13 Drukarnia Multipress. Trybunał uznał, że SKA jest spółką kapitałową w rozumieniu dyrektywy Rady 2008/7/WE z 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, co oznaczało, że polskie przepisy ustawy o PCC są niezgodne z tą dyrektywą. W konsekwencji polski fiskus nie ma możliwości pobierania podatku od wielu transakcji z udziałem SKA, takich jak np. podwyższenie jej kapitału zakładowego w zamian za aport, wymiana udziałów, przekształcenia spółek z o.o. i akcyjnych w SKA.
Trybunał nie zgodził się z argumentacją prezentowaną przez polski rząd, który wskazywał, że SKA nie jest spółką kapitałową, bo ma charakter mieszany, czyli osobowo-kapitałowy. W związku z tym polskie władze twierdziły, że SKA nie spełnia wszystkich warunków uznania jej za spółkę kapitałową, a tym samym nie spełnia warunków określonych w dyrektywie. Jest to oczywiście spółka nastawiona na zysk – wyjaśniał polski rząd – ale dyrektywa pozwala państwom na opodatkowanie takich spółek na własnych zasadach. Skoro Polska skorzystała z tej możliwości, to SKA nie należy traktować jak spółki kapitałowej. Trybunał nie zgodził się z tą argumentacją. Przyznał rację spółce. Wyjaśnił też, że dyrektywa nie wprowadza takiego warunku, aby wszystkie akcje spółki kapitałowej były przedmiotem obrotu na giełdzie, ani takiego, aby wszyscy akcjonariusze ponosili odpowiedzialność do wysokości akcji i mogli je zbywać bez zgody pozostałych.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE wpłynął później znacząco na ukształtowanie się krajowego orzecznictwa w zakresie uznania spółki komandytowej za spółkę kapitałową w rozumieniu dyrektywy. Wyrok miał doniosłe znaczenie ekonomiczne dla wielu spółek.
II miejsce - Tomasz Burczyński (GWW)
III miejsce - Dariusz Malinowski (KPMG) i Lesław Mazur (Thedy & Partners)
AKCYZA
I miejsce - Krzysztof Rutkowski (KDCP)
Doradca podatkowy, radca prawny, partner w Kancelarii KDCP. Specjalizuje się w akcyzie, opłacie paliwowej i doradztwie prawnym dla branż akcyzowych.
Uzasadnienie wyboru
Na uwagę zasługiwały istotne skutki serii wygranych spraw przez Naczelnym Sądem Administracyjnym, w których doradcą i pełnomocnikiem był Krzysztof Rutkowski. Spory dotyczyły kluczowej dla branży piwowarskiej kwestii, tj. opodatkowania akcyzą piw smakowych, a więc piw, przy produkcji których po zakończeniu fermentacji dodawane są substancje słodzące. Przez lata branża toczyła spory z organami celnymi o to, czy dodanie substancji słodzących powoduje wzrost tzw. stopnia Plato i podwyższenie akcyzy. Organy twierdziły, że dosłodzenie podwyższa stopień Plato i należną akcyzę. W serii spraw prowadzonych przez mec. Rutkowskiego NSA po raz pierwszy rozstrzygnął spór w sposób merytoryczny, przyznając rację podatnikowi.
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że dodanie do przefermentowanego piwa bazowego substancji słodzących nie powoduje wzrostu należnej akcyzy. Wyroki te oznaczają milionowe oszczędności nie tylko dla reprezentowanego browaru, lecz także dla całej branży piwowarskiej. Orzeczenia te przełożyły się na zmianę postrzegania tematu akcyzy od piw słodzonych przez organy z całego kraju.
II miejsce - Aleksandra Rutkowska (EY)
III miejsce Szymon Parulski (Parulski i Wspólnicy)
Największe firmy doradztwa podatkowego w 2015 r.