Tylko producenci rolni posiadający gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 ha fizycznego lub 1 ha przeliczeniowego mogą się ubiegać się o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – uznał WSA w Opolu.
Sprawa dotyczyła podatniczki, która w lutym 2015 r. złożyła wniosek o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do końca 2014 r. była ona właścicielką prawie 40 ha użytków rolnych, ale w grudniu podarowała je synowi. Pozostała jedynie współwłaścicielką innej działki, lecz o powierzchni zaledwie 0,3 ha.
Burmistrz gminy odmówił jej zwrotu akcyzy. Wyjaśnił, że przysługuje on jedynie producentom rolnym, a podatniczka w dniu składania wniosku o zwrot nie miała już takiego statusu. Do producentów zalicza się bowiem osoby będące posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, a więc o powierzchni co najmniej 1 ha fizycznego lub 1 ha przeliczeniowego. Co więcej, producent musi posiadać takie gospodarstwo w dniu 1 lutego danego roku.
Podatniczka odwołała się od tej decyzji, a następnie złożyła skargę do sądu. Twierdziła, że status producenta rolnego trzeba ustalać nie na 1 lutego danego roku, ale na dzień zakupu oleju napędowego objętego systemem zwrotu akcyzy.
WSA w Opolu nie zgodził się z podatniczką. Przywołał wyroki NSA (sygn. akt I FSK 1819/09, I FSK 115/10), z których wynikało, że istotny jest moment posiadania gospodarstwa rolnego przez dany podmiot w momencie składania wniosku o zwrot akcyzy. Odniósł się zarazem do nowszego wyroku – z 22 października 2015 r. (sygn. akt I GSK 8/14), w którym NSA stwierdził, że wyzbycie się gruntów rolnych przed 1 lutego nie powinno być przeszkodą do zwrotu akcyzy, ważne jest, aby podatnik spełnił pozostałe warunki. Wyrok ten jednak – jak podkreślił WSA w Opolu – dotyczył podatnika, który mimo wyzbycia się części gruntów nie utracił statusu producenta rolnego, bo po transakcji posiadał inne działki o powierzchni przekraczającej 1 ha.
W tej sprawie natomiast podatniczka, ani w dniu złożenia wniosku o zwrot akcyzy, ani 1 lutego nie miała gruntów o takiej powierzchni. W momencie darowizny, a więc w grudniu 2014 r., utraciła status producenta rolnego. Status ten przeszedł na jej syna.
Niezależnie od tego sąd doprecyzował, że – jego zdaniem – aby uzyskać zwrot akcyzy, trzeba być producentem na 1 lutego danego roku, a nie na dzień zakupu oleju. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Opolu z 10 lutego 2016 r., sygn. akt I SA/Op 598/15.