Jestem właścicielem 15 hektarów ziemi, ale dodatkowo wydzierżawiłem 12 ha – pisze pan Krzysztof. – Czy w związku z tym będę mógł odzyskać więcej akcyzy od oleju napędowego używanego do produkcji rolnej – pyta czytelnik
Pan Krzysztof może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do wydzierżawionych gruntów w części niewykorzystanego na nie rocznego limitu zwrotu przez poprzedniego posiadacza. Ważne jest, czy ten teren wykazany w ewidencji gruntów i budynków był 1 lutego zakwalifikowany jako użytki rolne. Analogicznie jest oczywiście w przypadku nabycia gruntów.
Reklama
Jak wynika z informacji Ministerstwa Rolnictwa, nie są potrzebne żadne oświadczenia o dzierżawionych użytkach rolnych lub przedłożenie umowy dzierżawy. Zgodnie z przepisami producent rolny ubiegający się o zwrot podatku powinien złożyć wniosek wypełniony według urzędowego wzoru oraz załączyć faktury albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za 6 miesięcy poprzedzających miesiąc ich złożenia.

Reklama
Przepisy nie wprowadzają obowiązku dołączania do wniosku innych dokumentów. Resort wyjaśnia natomiast, że organ ma prawo zażądać odrębnego oświadczenia o dzierżawionych użytkach lub umowy dzierżawy na podstawie ogólnych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Wskazuje jednak, że może mieć to miejsce tylko w sytuacjach budzących wątpliwości, kiedy dodatkowe dokumenty mogłyby posłużyć do wyjaśnienia stanu faktycznego i ostatecznie – właściwego załatwienia sprawy.
Zwrot dotyczy oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 i CN 3824 90 91 wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2016 r. stawka zwrotu wynosi 1 zł/l tego oleju (w 2015 r. to 95 gr/l). To oznacza, że w 2016 r. producent rolny będzie mógł odzyskać maksymalnie kwotę wynikającą z przemnożenia 86 przez liczbę hektarów użytków rolnych. Roczna kwota zwrotu nie może bowiem być wyższa niż iloczyn stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego (liczba ta jest określona w ewidencji gruntów i budynków według stanu na 1 lutego danego roku).
Jeżeli więc pan Krzysztof łącznie użytkuje 27 ha, które w ewidencji według stanu na 1 lutego były wykazywane jako użytki rolne, to w 2016 r. maksymalnie może dostać 2322 zł (86 × 27 ha) zwrotu akcyzy. O taką kwotę czytelnik będzie mógł się ubiegać w lutym 2016 r., dołączając faktury (lub ich kopie) zebrane między 1 sierpnia 2015 r. a 31 stycznia 2016 r. Natomiast do końca sierpnia 2016 r., jeśli kupił olej między 1 lutego a 31 lipca 2016 r.
W zależności od miejsca położenia gruntu, który jest w jego posiadaniu lub dzierżawie, wniosek składa odpowiednio do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta).
Dokument powinien zawierać:
● imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę oraz adres producenta rolnego,
● numer identyfikacji podatkowej (NIP),
● numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent jest osobą fizyczną;
woświadczenie o powierzchni użytków rolnych położonych na obszarze gminy, do której jest składany wniosek,
wpisemną zgodę ewentualnych współposiadaczy gruntów gospodarstwa rolnego,
wnumer rachunku bankowego, jeśli zwrot podatku nastąpi w formie przelewu,
wnumer w Krajowym Rejestrze Sądowym, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.
Organ ustala kwotę zwrotu w formie decyzji wydawanej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
A zatem powinno to nastąpić nie później niż trzydziestego dnia od dnia złożenia dokumentów. Od negatywnej decyzji można się odwołać w ciągu 14 dni.
Uwaga
Przepisy określające dane, jakie powinna zawierać faktura, nie wymagają podawania kodu CN oleju ani numeru rejestracyjnego pojazdu, do którego jest on kupowany
Podstawa prawna
Art. 1–7 ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. nr 52, poz. 379 ze zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 grudnia 2015 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r. (Dz.U. poz. 2042). Art. 106e ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).