W niektórych przypadkach faktura VAT jest bez obligatoryjnych danych. Od tego roku powinna jednak zawierać informacje, które są niezbędne z punktu widzenia prawidłowego poboru akcyzy.
1 stycznia 2016 r. zostały zmienione niektóre przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem akcyzowym samochodów osobowych. Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym dotyczą: faktury sprzedaży, uprawnień podmiotu do zwrotu akcyzy oraz zaświadczenia o zwolnieniu od akcyzy samochodów osobowych będących specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego, przeznaczonym do działalności leczniczej. Nowelizacja została wprowadzona ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych ustaw (dalej: nowela).
Reklama
Zmiany w dokumentacji

Reklama
Na podstawie noweli na żądanie nabywcy podatnik podatku akcyzowego ma obecnie obowiązek wykazania na fakturze lub oświadczeniu załączanym do faktury kwoty akcyzy, zawartej w cenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, wskazanych na fakturze. Ustawodawca uzasadnił wprowadzenie tej zmiany tym, że przepisy akcyzowe w określonych przypadkach odwołują się do dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy, np. w przypadku ubiegania się o zwrot zapłaconej akcyzy przez podmiot, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu wyrobu akcyzowego (lub samochodu osobowego) nabytego przez podatnika. Jeżeli podmiot zapłacił akcyzę w cenie nabycia dokumentem potwierdzającym zapłatę akcyzy będzie faktura z wykazaną akcyzą. Należy zauważyć, że także w innych przypadkach uzasadnione będzie zamieszczenie w fakturze informacji o akcyzie, np. w przypadku obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconej w cenie zakupu wyrobów akcyzowych zużytych do wytworzenia innych wyrobów akcyzowych.
Z kolei ustawa o VAT zezwala, aby w niektórych przypadkach (np. gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł albo 100 euro) faktura nie zawierała wszystkich danych. Dlatego taka faktura w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym mimo wszystko powinna zawierać wskazane dane, jest to bowiem niezbędne dla prawidłowego poboru podatku akcyzowego, jak również sprawowania kontroli nad wyrobami akcyzowymi i samochodami osobowymi.
W związku z tym wprowadzony został przepis w ustawie o podatku akcyzowym o zamieszczaniu w fakturze informacji o zapłaconej akcyzie przez podatnika podatku akcyzowego - na żądanie nabywcy wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych. Zatem faktura w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym powinna zawierać następujące informacje: dane identyfikacyjne nabywcy, jego adres oraz dane co do liczby i miary nabywanych samochodów osobowych, co jest niezbędne z punktu widzenia potrzeby prawidłowego poboru akcyzy. Przepis nie wyklucza możliwości późniejszego złożenia oświadczenia po uprzednim wystawieniu faktury, które do tej faktury jest załączane. Oświadczenie powinno zawierać następujące informacje: dane dotyczące składającego oświadczenie (podatnika podatku akcyzowego), w tym nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania, a także numer identyfikacji podatkowej NIP lub numer identyfikacyjny REGON, określenie kwoty akcyzy zawartej w cenie samochodu(ów) wykazanych w fakturze, datę i miejsce złożenia oświadczenia oraz czytelny podpis składającego oświadczenie.
Zgodnie z nowelizacją (art. 18 ust. 2a) wprowadzono elementy, które muszą znaleźć się w zaświadczeniu wydawanym przez naczelnika urzędu celnego. W zaświadczeniu wydanym przez naczelnika urzędu celnego, stwierdzającym, czy dany podmiot jest zarejestrowanym podmiotem, powinny się znaleźć: dane dotyczące zarejestrowanego podmiotu, tj. imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres zamieszkania lub siedziby oraz określenie rodzaju wyrobów akcyzowych, w zakresie których prowadzi on działalność gospodarczą.
Uprawnienia podmiotu do zwrotu
Nowelizacja wprowadziła także zmiany w zakresie uprawnień do zwrotu podatku. Otóż podmiot, który nabył prawo rozporządzania samochodem osobowym jako właściciel, i od którego to pojazdu została zapłacona akcyza w Polsce, ma prawo do zwrotu akcyzy, jeżeli dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu. Zgodnie z nowelizacją podmiot ten nabył prawo do zwrotu akcyzy także wtedy, gdy dostawę lub eksport zrealizowano w jego imieniu.
Zaświadczenie o zwolnieniu
Nowelizacja zmieniła także art. 110a ustawy akcyzowej. Dotyczy on zwolnienia z podatku akcyzowego specjalistycznych środków transportu sanitarnego, przeznaczonych do ratowania życia i zdrowia ludzi przez podmioty wpisane do rejestru wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 i 788). Sprzęt ten musi jednak spełniać cechy techniczne i jakościowe, określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, których szczegółowe dane zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1. Omawiane zwolnienie dotyczy ambulansów drogowych typu B (ambulans ratunkowy) oraz typu C (ruchoma jednostka intensywnej opieki). Przepis o zwolnieniu został uzupełniony dodatkowym zdaniem: zwolnienie z akcyzy nie dotyczy wyposażenia w wyroby medyczne znajdujące się w ambulansach. Nowelizacja wprowadziła także zmianę, która umożliwia na wniosek zainteresowanego podmiotu wydanie przez właściwego naczelnika urzędu celnego zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy. Posiadanie takiego zaświadczenia o zwolnieniu z akcyzy jest korzystne dla podmiotu, ponieważ organ celny przez 5 lat (od daty powstania obowiązku podatkowego) może sprawdzić, czy powstał obowiązek podatkowy w stosunku do tego pojazdu sanitarnego wykorzystywanego w ratownictwie medycznym.
Podstawa prawna
Ustawa z 24 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1479). Ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.). Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).