Przychody ze sprzedaży wytworzonej we własnym gospodarstwie żywności będą – do wysokości 40 tys. zł – wolne od PIT. Po przekroczeniu tej kwoty będzie można wybrać ryczałtową stawkę 2 proc.
Zmienionych ma być też wiele przepisów weterynaryjnych. Wczoraj opublikowany został projekt nowelizacji w tym zakresie. W sumie ma dotyczyć 1,43 mln zł gospodarstw rolnych (a kosztować budżet państwa 8 mln zł rocznie).
Ma być to – jak tłumaczy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – odpowiedź na apele środowisk rolniczych o liberalizację zasad sprzedaży żywności na rzecz konsumentów. Wprawdzie już od początku 2016 r. rolnicy mogą płacić 2-proc. zryczałtowany PIT od przychodów ze sprzedaży własnych wyrobów wytworzonych we własnym gospodarstwie rolnym (np. chleba, dżemu), ale aby korzystać z preferencji, należy spełnić wiele dodatkowych warunków i uniknąć pułapek. Przepisy podatkowe są w praktyce martwe przez obecne regulacje weterynaryjne, o czym szczegółowo pisaliśmy w DGP 20/2016. Teraz jednak będzie łatwiej.
Rolnik nie zapłaci podatku, jeżeli sprzeda konsumentom żywność, która chociaż w połowie składać się będzie z produktów z własnej hodowli, uprawy, chowu. Zwolnienie będzie przysługiwać do wysokości 40 tys. zł rocznie. Od wyższych przychodów nadal będzie można płacić 2-proc. ryczałt, który obowiązuje od początku 2016 r. Sprzedaż do wysokości 40 tys. zł nie będzie też wymagała ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej. Zmienione zostaną również przepisy weterynaryjne. Rolnik, który będzie chciał sprzedawać żywność konsumentom, będzie musiał zarejestrować się w specjalnym rejestrze, a nadzór nad wytworzonymi przez niego produktami będzie sprawować Inspekcja Weterynaryjna bądź Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolnych i Spożywczych (w zależności od rodzaju sprzedawanego produktu).
Resort rolnictwa zakłada, że nowe prawo wejdzie w życie od 1 stycznia 2017 r.
Co się zmieni Dziś Po zmianach
Miejsce sprzedaży własnych produktów rolników Rolnik, który chce płacić 2-proc. ryczałt od przychodów ze sprzedaży swojskiej żywności powinien zbywać ją albo w miejscu, gdzie została wytworzona, albo na targowiskach. Preferencja nie dotyczy sprzedaży dokonywanej w budynkach lub ich częściach Rolnik, który chce skorzystać ze zwolnienia bądź płacić 2-proc. ryczałt, powinien sprzedawać żywność albo w gospodarstwie rolnym, gdzie została wytworzona, albo w jakimkolwiek miejscu przeznaczonym do prowadzenia handlu. Znika zapis o zakazie sprzedaży w budynkach lub ich częściach
Pomocinnych osób Zakazana, jeśli rolnik chce płacić 2-proc. ryczałt Rolnik będzie mógł korzystać z pomocy innych osób (zatrudnionych na etacie czy umowie cywilnoprawnej), jeśli będzie chciał sprzedać mąkę, kaszę, płatki, otręby z własnego zboża, jak też przy uboju zwierząt rzeźnych i ich późniejszej obróbce
Zwolnienie z PIT Nie przysługuje Wolne od podatku będą przychody uzyskane z rolniczego handlu detalicznego do wysokości 40 tys. zł (liczonej narastająco od początku roku podatkowego). Produkty roślinne lub zwierzęce wytworzone we własnym gospodarstwie powinny stanowić przynajmniej połowę składu sprzedawanego towaru (wyjątkiem jest woda). Masa sprzedawanych produktów nie będzie mogła przekraczać ilości, którą podmioty działające na rynku spożywczym mogą sprzedawać konsumentom w ramach rolniczego handlu detalicznego. Rolnik powinien prowadzić ewidencję sprzedaży. Po przekroczeniu poziomu 40 tys. zł straci prawo do zwolnienia, ale nadal będzie mógł opłacać 2 proc. ryczałt
Rolniczy handel detaliczny Pojęcie nie jest określone w polskich przepisach Handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7 unijnego rozporządzenia nr 178/2002. Chodzi o sprzedaż konsumentom finalnym bez udziału pośredników żywności wytworzonej w całości lub w części z własnej uprawy, hodowli, chowu. Taka sprzedaż nie będzie mogła jednak przekroczyć maksymalnego poziomu określonego w rozporządzeniu (zostanie dopiero wydane). Zamiar dokonywania takiej sprzedaży trzeba będzie zgłosić właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolnych i spożywczych. Rolnik znajdzie się w specjalnym rejestrze
Ewidencjasprzedaży Obowiązek prowadzenia ewidencji zawierającej przynajmniej: numer kolejnego wpisu, datę i kwotę uzyskania przychodu W ewidencji, oprócz dotychczas wymaganych danych, trzeba też będzie określić rodzaj i ilość towarów sprzedanych w ramach rolniczego handlu detalicznego
Kasy rejestrujące Rolnicy muszą rejestrować obrót w kasach na takich samych zasadach, jak wszyscy inni podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz konsumentów i innych rolników ryczałtowych (zwolnienie tylko do wysokości 20 tys. zł sprzedaży) Obowiązek ewidencjonowania obrotu nie będzie dotyczył rolników, którzy skorzystają z nowego zwolnienia z PIT, czyli do wysokości 40 tys. zł przychodów rocznie
Nadzórweterynaryjny nad sprzedażą Kompetencja Państwowej Inspekcji Sanitarnej Będzie sprawowany przez:– Inspekcję Weterynaryjną (wobec produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zawierających jednocześnie środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego),– Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolnych i Spożywczych (wobec produktów pochodzenia niezwierzęcego).Projektodawcy mają nadzieję, że bezpieczeństwo i właściwą jakość sprzedawanych produktów zapewni obowiązek rejestracji rolników, którzy chcą podjąć sprzedaż detaliczną, i kontrole wykonywane przez organy IJHARS
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników w konsultacjach publicznych