Podatnik prowadzi działalność jako osoba fizyczna w zakresie produkcji wyrobów dla budownictwa. Jednocześnie posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej (dalej: SSE). Ma prawo do zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o PIT.
Przedsiębiorca planuje zmianę formy organizacyjno-prawnej działalności, tzn. przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Przekształcenie nastąpi na podstawie kodeksu spółek handlowych i będzie skutkować sukcesją uniwersalną (generalną). Czy spółka powstała na skutek takiego przekształcenia, będąca następcą prawnym tej działalności i sukcesorem wszelkich praw i obowiązków, w tym zezwolenia na działanie w SSE, będzie mogła korzystać ze zwolnienia swoich dochodów osiągniętych w strefie w przyszłości na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT?
Ekspert radzi
Korzystanie ze zwolnienia przewidzianego w ustawie o CIT będzie możliwe. Wszystko dlatego, że:
● przekształcenie podmiotu działającego w specjalnej strefie ekonomicznej nie jest jedną z przesłanek wymienionych w ustawie o SSE skutkujących utratą zezwolenia,
● na skutek pełnego, kodeksowego (zgodnego ze znowelizowanym kodeksem spółek handlowych) przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej powstała spółka (przekształcona) będzie sukcesorem prawnym zezwolenia i będzie działała w SSE zgodnie z tym zezwoleniem,
● spółka będzie osiągała dochody ze źródła przychodów zlokalizowanego w SSE, a prawem inwestora strefowego inwestującego w SSE na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT jest prawo do pomniejszania przyszłego dochodu z działalności w strefie o pewną wartość.
Trzeba też pamiętać, że ordynacja podatkowa gwarantuje, iż jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.
Sukcesja podatkowa nie obejmuje tych praw i obowiązków, które ma jednoosobowa działalność gospodarcza podatnika, a które nie funkcjonują w spółkach kapitałowych, w związku z czym te prawa i obowiązki nie mogą przejść po przekształceniu na spółkę z o.o.
Z kolei z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT wynika, że wolne od podatku są dochody (z pewnym zastrzeżeniem) uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwolenia. W konsekwencji osoba prawna osiągająca dochody ze źródła zlokalizowanego w SSE, prowadząca działalność w SSE na podstawie ważnego zezwolenia, ma prawo wykazać te dochody jako zwolnione z podatku dochodowego (do określonej wysokości/limitu).
Nie ma tu znaczenia sposób powstania osoby prawnej ani który z podmiotów poniósł nakłady inwestycyjne i zwiększył zatrudnienie. Ma znaczenie tylko to, że spółka (jako sukcesor) będzie działała w SSE na podstawie ważnego zezwolenia i będzie osiągała dochody pochodzące z SSE.
Warto również podkreślić, że także w ustawie o SSE nie ma zastrzeżenia, aby przedsiębiorca posiadający zezwolenie działał w niezmienionej formie prawnej. Ponadto przekształcenie podmiotu (zmiana jego formy organizacyjno-prawnej), który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE, nie zostało wymienione w ww. art. 19 ust. 3 ustawy o strefach jako jedna z przesłanek uzasadniających cofnięcie zezwolenia.
Zatem spółka powstała na skutek przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej, będąca z racji pełnej sukcesji następcą prawnym działalności i sukcesorem wszelkich praw i obowiązków, w tym zezwolenia na działanie w specjalnej strefie ekonomicznej, będzie mogła korzystać ze zwolnienia swoich dochodów osiągniętych w strefie w przyszłości na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.
Podstawa prawna
Art. 17 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.). Ustawa z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 282).