Dyrektor finansowy, który chce otrzymać od ministra finansów certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg, musi udowodnić, że ma doświadczenie w księgowości. Nie wystarczy, że powoła się na stanowisko, które pełnił lub pełni.
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP wyjaśniło, że dyrektor finansowy jest odpowiedzialny za zarządzanie „całym obszarem finansów” w firmie. Niezbędne jest więc – w postępowaniu o wydanie certyfikatu księgowego – ustalenie, w jakim zakresie wykonywał on czynności (patrz ramka), o których mowa w art. 76b ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).
Dlatego też – według resortu - dyrektor zdobył wymaganą praktykę, o ile podlegał mu dział księgowości. Musi to jednak wykazać przy pomocy dokumentów, np.:
świadectwa pracy wraz z zakresem obowiązków, lub
• zaświadczenia, z którego będzie wynikało m.in., na podstawie jakiego stosunku prawnego została nabyta praktyka (np. umowa o pracę), w jakim wymiarze czasu pracy (np. cały etat, pół etatu), w jakim dokładnie okresie, na jakim stanowisku oraz jaki był zakres wykonywanych obowiązków.
Certyfikat księgowy można uzyskać na dwa sposoby. Przysługuje on tym, którzy zdadzą egzamin przed komisją powołaną przez ministra finansów, oraz tym, którzy mają wyższe wykształcenie z rachunkowości. W pierwszym przypadku trzeba się dodatkowo wykazać co najmniej dwuletnim doświadczeniem w księgowości, w drugim – trzyletnim.
Kandydat zabiegający o certyfikat musi złożyć do departamentu rachunkowości MF wniosek o jego wydanie – na formularzu, którego wzór został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. z 2009 r. nr 62, poz. 508). Należy również przekazać informację z Krajowego Rejestru Karnego – opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem wniosku – potwierdzającą, że wnioskodawca nie był karany, m.in. za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości. Trzeba też dołączyć dokumenty potwierdzające zdobytą praktykę i wykształcenie (np. dyplom lub świadectwo), a w przypadku gdy kandydat przystępował do egzaminu – zaświadczenie o jego zdaniu.
Czynności zaliczane do praktyki księgowej
O zdobytym doświadczeniu w księgowości świadczą wykonywane – na podstawie stosunku pracy w wymiarze nie mniejszym niż pół etatu, odpłatnej umowy cywilnoprawnej zawartej z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, umowy spółki lub w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, następujące czynności:
● prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, lub
● dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, lub
● sporządzanie sprawozdań finansowych, lub
● badanie sprawozdań finansowych pod nadzorem biegłego rewidenta.