Usługowe prowadzenie ksiąg wymaga uprawnień, np. biegłego rewidenta czy certyfikatu księgowego. Najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem działalności należy wykupić polisę ubezpieczeniową. Trzeba wyznaczyć osobę odpowiedzialną za zapobieganie praniu pieniędzy.
Mimo planów deregulacyjnych w 2013 roku do prowadzenia biura rachunkowego nadal potrzebne są uprawnienia.
Zasady usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych uregulowane są głównie w ustawie o rachunkowości. Zgodnie z jej przepisami usługowe prowadzenie ksiąg jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.). Polega na prowadzeniu ewidencji rachunkowej, przeprowadzaniu inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz gromadzeniu i przechowywaniu dokumentacji księgowej. Przedsiębiorcy świadczący tego rodzaju usługi mogą też dokonywać rozliczeń podatkowych, a dokładnie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów: prowadzić księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych oraz udzielać im pomocy w tym zakresie, a także sporządzać zeznania i deklaracje podatkowe lub pomagać przy tym.