Trwają prace nad deregulacją uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W konsekwencji zmian minister finansów może zaprzestać wydawania certyfikatu. Jednak obecnie można go otrzymać na dwa sposoby poprzez stosowne wykształcenie z rachunkowości (studia magisterskie lub podyplomowe) w przypadku trzyletniej praktyki w księgowości lub poprzez zdanie egzaminu i wykazanie dwuletniej praktyki. Znana jest już wysokość opłaty egzaminacyjnej, która będzie obowiązywała w 2013 roku. Zgodnie bowiem z przepisami rozporządzenia ministra finansów z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 62, poz. 508) jej kwota stanowi 40 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przyszłym roku wynagrodzenie to będzie wynosiło 1600 zł. Wartość taka została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2012 r. (Dz.U. poz. 1026). Dlatego za egzamin trzeba będzie zapłacić 640 zł.

Trzeba złożyć podanie

O certyfikat w przypadku zdawania egzaminu występuje się dopiero po jego zdaniu. Aby więc zakwalifikować się do egzaminu, w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek. Powinien on zawierać: numer PESEL, imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji. Resort finansów na swojej stronie internetowej www.mf.gov.pl przygotował formularz takiego wniosku.

Ponadto należy dołączyć również dwa oświadczenia o:

– posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– niekaralności za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

Konieczne jest również wniesienie opłaty egzaminacyjnej – obecnie (tj. w 2012 r.) wynosi ona 600 zł.

Warto zwrócić uwagę, że wśród wymienionych wymogów nie ma koniecznego do otrzymania certyfikatu doświadczenia. Oznacza to, że można zdać egzamin, a dopiero po uzyskaniu odpowiedniej praktyki ubiegać się o wydanie uprawnień.

Po złożeniu wniosku komisja egzaminacyjna weryfikuje dokumenty. Po ich pozytywnym rozpatrzeniu przesyła do kandydata pismo, w którym informuje o miejscu przeprowadzenia egzaminu, dacie oraz wysokości opłaty i terminie jej wniesienia, a także numerze konta bankowego organizatora egzaminu. W chwili wniesienia opłaty we wskazanym terminie kandydat może zostać zakwalifikowany do egzaminu, a następnie do niego przystąpić. Natomiast niedokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie traktowane jest jako odstąpienie od udziału w egzaminie.