Księgowy z dwuletnią praktyką i ze zdanym egzaminem przed komisją (powołaną przez ministra finansów) może się ubiegać o wydanie certyfikatu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg. Tak samo jest w przypadku posiadaczy stosownego wykształcenia – wyższego lub studiów podyplomowych z rachunkowości oraz trzyletniej praktyki.
Jakie błędy najczęściej popełniają kandydaci przy składaniu dokumentów o wydanie uprawnień?
W odpowiedzi na pytanie DGP resort finansów przypomina o wymogach par. 2 rozporządzenia w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z tym przepisem osoba ubiegająca się o wydanie certyfikatu księgowego powinna złożyć do departamentu rachunkowości Ministerstwa Finansów wniosek o wydanie certyfikatu księgowego. Musi on być zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia. Należy również przekazać informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem wniosku. Powinna ona potwierdzać niekaralność za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa skarbowe oraz za czyny określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).
Ponadto do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie praktyki w księgowości, jak również dokumenty, w tym dyplom lub świadectwo, potwierdzające posiadane wykształcenie.
Kopie wymienionych dokumentów powinny być urzędowo poświadczone.
Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że w postępowaniu o wydanie certyfikatu księgowego wnioskodawcy najczęściej zapominają o:
– dołączeniu dyplomu ukończenia studiów magisterskich będących podbudową dla studiów podyplomowych o specjalności rachunkowość,
– złożeniu prawidłowego formularza wniosku o wydanie certyfikatu księgowego,
– zamieszczeniu – w dokumencie potwierdzającym praktykę w księgowości – informacji na temat wymiaru czasu pracy, jak również zakresu obowiązków wykonywanych w ramach zatrudnienia,
– właściwym urzędowym poświadczeniu kopii dokumentów.
Za należycie poświadczone urzędowo kopie należy rozumieć np. kopie notarialnie poświadczone lub kopie poświadczone przez podmiot, który wystawił oryginał dokumentu.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające praktykę w księgowości
Podstawa prawna
Par. 2 rozporządzenia ministra finansów z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 62, poz. 508).