Jeśli Skarb Państwa nie doznał uszczerbku finansowego w wyniku zaległości, to przedsiębiorca nie zapłaci odsetek podatkowych.
Wczorajszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest korzystny dla podatników VAT, u których powstała zaległość podatkowa, ale w wyniku tej zaległości po stronie Skarbu Państwa nie powstał uszczerbek finansowy.
Skarżąca spółka, rozliczając VAT za październik 2005 roku, uiściła podatek należny w zawyżonej wysokości w związku z jego przedwczesnym zadeklarowaniem. W rezultacie w listopadzie 2005 roku deklarowany podatek należny został zaniżony, a po stronie spółki powstała zaległość podatkowa. Spółka skorygowała te rozliczenia poprzez korekty deklaracji VAT. Następnie organ podatkowy zaliczył nadpłaconą w październiku kwotę VAT na poczet zobowiązania podatkowego za listopad. Skarb Państwa dysponował więc cały czas tą samą kwotą pieniędzy. Istota sporu sprowadzała się do uznania, czy w sytuacji, gdy powstała zaległość podatkowa, a organ podatkowy dysponował kwotą, którą zaliczył na pokrycie zaległości, należy liczyć odsetki. Sprawa trafiła do sądu I instancji po wyroku NSA.