Jeśli Skarb Państwa nie doznał uszczerbku finansowego w wyniku zaległości, to przedsiębiorca nie zapłaci odsetek podatkowych.
Wczorajszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest korzystny dla podatników VAT, u których powstała zaległość podatkowa, ale w wyniku tej zaległości po stronie Skarbu Państwa nie powstał uszczerbek finansowy.
Skarżąca spółka, rozliczając VAT za październik 2005 roku, uiściła podatek należny w zawyżonej wysokości w związku z jego przedwczesnym zadeklarowaniem. W rezultacie w listopadzie 2005 roku deklarowany podatek należny został zaniżony, a po stronie spółki powstała zaległość podatkowa. Spółka skorygowała te rozliczenia poprzez korekty deklaracji VAT. Następnie organ podatkowy zaliczył nadpłaconą w październiku kwotę VAT na poczet zobowiązania podatkowego za listopad. Skarb Państwa dysponował więc cały czas tą samą kwotą pieniędzy. Istota sporu sprowadzała się do uznania, czy w sytuacji, gdy powstała zaległość podatkowa, a organ podatkowy dysponował kwotą, którą zaliczył na pokrycie zaległości, należy liczyć odsetki. Sprawa trafiła do sądu I instancji po wyroku NSA.
Sąd przyznał, że przepisy Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), uzasadniają sposób zaliczenia dokonany przez urząd skarbowy, ponieważ na podatniku ciążyła zaległość podatkowa podlegająca oprocentowaniu. Sąd stwierdził jednak, że z drugiej strony Skarb Państwa nie ponosił żadnego uszczerbku, skoro dysponował już stosowną należnością. NSA podkreślił, że unijna zasada proporcjonalności nie pozwala na obciążenie negatywnymi skutkami finansowymi podatnika podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy Skarb Państwa nie poniósł żadnych negatywnych skutków jego działania. Oznacza to, że podatnik VAT w omawianej sytuacji nie zapłaci odsetek od zaległości. Zgodnie z ustaleniami NSA orzekł wczoraj również WSA. Wyrok jest nieprawomocny.
Sygn. akt III SA/Wa 852/09