Podatnik zastanawia się nad kupnem przedsiębiorstwa. Nie ma pewności co do poprawności rozliczeń podatkowych tej firmy.

– Czy mogę wystąpić do urzędu skarbowego o zaświadczenie o zaległościach podatkowych – pyta pan Adam z Krakowa.

Zgodnie z Ordynacją podatkową (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) organy podatkowe wydają zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego na wniosek zbywającego lub na wniosek nabywcy, za zgodą zbywającego.

– Mechanizm ten może znaleźć zastosowanie przede wszystkim w przypadku nabywania przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), kiedy to nabywca odpowiada solidarnie za zaległości podatkowe zbywcy powstałe do dnia transakcji – tłumaczy Tomasz Jobda, ekspert w Ernst & Young.

Nasz rozmówca podpowiada, że wystarczy, że planując transakcję, kupujący zadba o wydanie zaświadczenia (wydanego w trybie art. 306g Ordynacji podatkowej) na nie więcej niż 30 dni przed datą zawarcia transakcji, dzięki czemu jego odpowiedzialność za zaległości podatkowe sprzedającego będzie ograniczona do kwoty wyszczególnionej na zaświadczeniu. O zaświadczenie może wystąpić sam kupujący (będzie do tego potrzebował zgody sprzedającego) lub może to zrobić samodzielnie sprzedający.

Tomasz Jobda przypomina, że o wydanie zaświadczenia można wystąpić nie tylko do urzędu skarbowego, ale też innych organów właściwych ze względu na rodzaj podatku, np. władz lokalnych w zakresie podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu.

21 zł wynosi opłata skarbowa od zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości – od każdego egzemplarza