9 listopada 2010 r. zaczną obowiązywać nowe zasady naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Stawka tych odsetek będzie równa sumie dwukrotności podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego plus 2 proc., nie może też być niższa niż 8 proc.
Przepisy ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, które zaczną obowiązywać 9 listopada 2010 r., wprowadzają kilka istotnych zmian. Przewidują m.in. zmianę zasad naliczania odsetek od zaległości podatkowych, możliwość przetwarzania przez ministra finansów danych zawartych w deklaracjach podatkowych, pod warunkiem zachowania przepisów o ochronie danych osobowych oraz tajemnic ustawowo chronionych, a także zmianę zasad udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w tym stanowiących pomoc publiczną w zakresie szkoleń, zatrudnienia i pomocy regionalnej.
Ponadto przepisy omawianej ustawy usuwają wątpliwości dotyczące określenia momentu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Najważniejszą zmianę wprowadzają jednak przepisy umożliwiające byłym wspólnikom rozwiązanej spółki cywilnej składanie wniosków o zwrot nadpłat podatków należnych tej spółce wraz z odpowiednimi korektami deklaracji oraz przepisy określające sposób realizacji tego uprawnienia przez organy podatkowe (więcej na ten temat – str. C5).