Od 1 września rolnicy ryczałtowi nie będą musieli nanosić odręcznej parafy na wystawianych im fakturach VAT RR. Dokumenty będzie można przesyłać i podpisywać elektronicznie.
Dziś na dokumencie VAT RR (wystawia ją rolnikowi ryczałtowemu nabywca towarów) muszą się znajdować dwa odręczne podpisy: dostawcy i nabywcy, oraz numer dowodu osobistego bądź innego dokumentu rolnika ryczałtowego.
Rozliczenie faktur od rolnika ryczałtowanego to w praktyce spory problem i koszt dla firm skupujących płody rolne. W tym wypadku bowiem obowiązek wystawiania faktur spoczywa na nabywcach. Przesyłają oni faktury do podpisu tradycyjną pocztą. To z kolei kłopot dla plantatora, który po naniesieniu parafy musi ją odesłać nabywcy w ten sam sposób. Dlatego w praktyce zdarza się, że firmy specjalnie zatrudniają pracowników tylko po to, aby odwiedzali rolników w terenie w celu dopełnienia wymaganych formalności.
Dla przypomnienia, uproszczone, zryczałtowane zasady rozliczania VAT mogą wybrać osoby, które dostarczają płody pochodzące z własnej działalności (produkcji roślinnej, zwierzęcej, leśnej, czy łowieckiej) w stanie nieprzetworzonym. Mogą one korzystać ze zwolnienia z VAT i nie muszą prowadzić żadnych ewidencji, składać deklaracji ani wystawiać faktur.
Takim rolnikom przysługuje prawo do zwrotu zryczałtowanego podatku (obecnie stawka wynosi 7 proc.) od zakupionych niektórych środków produkcji. Ryczałt ten musi doliczyć nabywca w fakturze VAT RR, którą wystawia rolnikowi. Podatek dolicza do uzgodnionej wcześniej ceny.
Jeśli nabywca płaci przelewem na rachunek bankowy w ciągu 14 dni, to może sobie odliczyć VAT, który naliczył wcześniej na fakturze. Jest to jednak obwarowane uciążliwym wymogiem formalnym – wymagany jest m.in. odręczny podpis dostawcy płodów rolnych.
Teraz to się zmieni. Od 1 września br. wejdą w życie przepisy, które pozwolą na elektroniczny obieg faktur VAT RR i podpisywane ich za pomocą podpisu kwalifikowanego (który jest płatny). Zgodę na to będzie jednak musiał wyrazić rolnik ryczałtowy.
Nie będzie można podpisać faktury bezpłatnym profilem zaufanym. Dodatkowo na fakturze nie trzeba już będzie podawać numeru dowodu osobistego dostawcy produktów rolnych. Nadal natomiast faktura będzie musiała zawierać numer NIP lub PESEL obydwu stron transakcji.
Nowelizacja wprowadza też ważne zmiany dla samych nabywców produktów rolnych. Chodzi o warunek umożliwiający odliczenie podatku wynikający z art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT. Nabywca będzie mógł zapłacić za płody rolne również na konto w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, a nie wyłącznie na rachunek bankowy rolnika.
Faktury VAT RR
Kogo dotyczy zmiana Rolników ryczałtowych i ich kontrahentów
Gdzie szukać nowych przepisów Nowelizacja z 4 lipca 2019 r. ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520).
Przykład Obecnie: Na fakturze VAT RR trzeba każdorazowo zamieszczać numer dowodu osobistego dostawcy produktów rolnych i odręczne podpisy nabywcy i sprzedawcy. Po zmianie: Na fakturze VAT RR nie trzeba będzie zamieszczać numeru dowodu osobistego dostawcy produktów rolnych, a podpis może być elektroniczny.