Zgodnie z ogólną zasada zawartą w ustawie o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych muszą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Są jednak wyjątki.

Czy sklep internetowy musi posiadać kasę fiskalną? To przedmiot interpretacji resortu finansów dotyczącej spółki sprzedającej towary przez Internet klientom indywidualnym. Konsument może zamówić dany towar to uprzednim zalogowaniu się na konto sklepowe, lub bez rejestracji na stronie. Zamówiony towar trafia do klientów za pośrednictwem kuriera lub poczty, płatność za towar odbywa się m.in. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.

Wnioskodawca, zważywszy na okoliczności, stwierdził, że sklep może skorzystać ze zwolnienia z prowadzenia ewidencji za pośrednictwem kasy fiskalnej. Swoje stanowisko argumentował m.in. wysyłkowym systemem sprzedaży i tym, że sprzedawane towary nie zaliczają się do grupy wyłączonych ze zwolnienia.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał rację podatnikowi i przypomniał o rozporządzeniu resortu finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

§ 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Ten zawiera szereg czynności, które podlegają zwolnieniu z ewidencjonowania na kasie fiskalnej. W pozycji 36. załącznika czytamy, iż takiemu zwolnieniu podlega dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Podsumujmy zatem. Aby podatnik nie musiał prowadzić ewidencji na kasie fiskalnej, musi spełnić trzy warunki łącznie. Po pierwsze, zapłata za towar musi być dokonana w całości na rachunek bankowy. Po drugie, ewidencja sprzedaży prowadzona przez sklep musi wskazywać na konkretną czynność i nabywcę towaru. Po trzecie, przedmiotem dostawy nie są towary wymienione w § 4 rozporządzenia. W tym punkcie mowa o dostawie np. przyczep, silników spalinowych, tytoniu, czy perfum. Ta, z mocy prawa nie może być zwolniona z ewidencjonowania na kasie.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę wynika, iż sklep nie sprzedaje towarów, których dostawa ma mocy rozporządzenia wyłączona jest ze zwolnienia. Co więcej, otrzymuje zapłatę na konto bankowe, a potwierdzenie przelewów pozwala mu zidentyfikować transakcję i klienta.

„Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane wyżej przepisy prawa wskazać należy, że w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione łącznie wszystkie warunki umożliwiające zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży przez wnioskodawcę towarów” – czytamy w interpretacji.

Oznacza to, że sprzedawca ma prawo korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. W związku z tym nie musi także dokumentować sprzedaży paragonami fiskalnymi.

Podstawa prawna: Interpretacja indywidualna ws. rezygnacji z ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.344.2019.2.JM)