Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma opodatkowania, która dostępna jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (również gdy działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych albo spółki jawnej osób fizycznych). Ryczałtem ewidencjonowanym opodatkować można również przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Podatnik rozliczający się z fiskusem ryczałtem ewidencjonowanym ma obowiązek prowadzić dokumentację rachunkową w formie: ewidencji przychodów, ewidencji wyposażenia oraz wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Limit rocznych obrotów

Opodatkowanie działalności gospodarczej ryczałtem można wybrać albo już na etapie rejestracji działalności albo w trakcie prowadzenia firmy. Jeśli chcemy wybrać ryczałt ewidencjonowany w trakcie prowadzenia działalności wówczas należy pamiętać o limitach rocznych obrotów (przychodów), w których należy się zmieścić, by skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu.

Obecnie przejście na opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego jest możliwe, jeśli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

 • przychody z działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, nie przekroczyły 250 000 euro, lub
 • przychody uzyskiwane są wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 euro.

Zatem z opodatkowania na zasadach ogólnych, podatku liniowego lub z karty podatkowej można przejść na ryczałt ewidencjonowany jeśli obrót za poprzedni rok podatkow nie przekroczył równowartości 250 tys. euro. Obecny rząd zapowiada zwiększenie tego limitu najpierw do 1 mln euro a docelowo do 2 mln euro.

Czego nie może rozliczać ryczałtem ewidencjonowanym?

Opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego nie można jednak wybrać do każdego rodzaju działalności. Ryczałt nie może być zastosowany m.in. w przypadku prowadzenia apteki, lombardu, działalności kantorowej, handlowania częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, wytwarzania wyrobów objętych akcyzą (z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii). Z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym wyłączone jest również świadczenie szeregu usług, w tym m.in. usługi finansowe i ubezpieczeniowe.

Stawki ryczałtu ewidencjonowanego

Stawka 20% dotyczy przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów.

Stawka 17% dotyczy przychodów ze świadczenia usług m.in.: parkingowych, fotograficznych, pośrednictwa w sprzedaży hurtowej, związanych z zakwaterowaniem, związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego, agentów i pośredników turystycznych, przez agencje pracy tymczasowej, obsługi nieruchomości oraz wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek.

Stawka 12,5% dotyczy przychodów z tytułu umowy najmu, jeżeli roczne dochody z najmu przekraczają 100 000 zł.

Stawka 10% dotyczy przypadku odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących:

 • środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1 500 zł,
 • składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 • składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • składnikami majątku przedsiębiorstwa w spadku

- bez względu na okres ich nabycia (nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z pozarolniczej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat).

Stawka 8,5% dotyczy m.in.:

 • przychodów z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze do kwoty 100.000 zł (od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12,5% przychodów),
 • przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%
 • przychodów ze świadczenia usług wychowania przedszkolneg.
 • przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
 • prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
 • prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy.

Stawka 5,5% dotyczy m.in. przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton oraz uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów.

Stawka 3,0% dotyczy m.in. przychodów:

 • z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • z działalności usługowej w zakresie handlu,
 • ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą,
 • z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów.

Stawka 2% dotyczy przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.