Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych pozwala opodatkować niektóre rodzaje działalności gospodarczej w uproszczonej formie i na preferencyjnych stawkach (od 2 do 20%). Trzeba jednak spełnić m.in. warunek rocznego przychodu, który nie może przekroczyć 250 000 euro.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma opodatkowania, która dostępna jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (również gdy działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych albo spółki jawnej osób fizycznych). Ryczałtem ewidencjonowanym opodatkować można również przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Podatnik rozliczający się z fiskusem ryczałtem ewidencjonowanym ma obowiązek prowadzić dokumentację rachunkową w formie: ewidencji przychodów, ewidencji wyposażenia oraz wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Limit rocznych obrotów

Opodatkowanie działalności gospodarczej ryczałtem można wybrać albo już na etapie rejestracji działalności albo w trakcie prowadzenia firmy. Jeśli chcemy wybrać ryczałt ewidencjonowany w trakcie prowadzenia działalności wówczas należy pamiętać o limitach rocznych obrotów (przychodów), w których należy się zmieścić, by skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu.

Obecnie przejście na opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego jest możliwe, jeśli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

 • przychody z działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, nie przekroczyły 250 000 euro, lub
 • przychody uzyskiwane są wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 euro.

Zatem z opodatkowania na zasadach ogólnych, podatku liniowego lub z karty podatkowej można przejść na ryczałt ewidencjonowany jeśli obrót za poprzedni rok podatkow nie przekroczył równowartości 250 tys. euro. Obecny rząd zapowiada zwiększenie tego limitu najpierw do 1 mln euro a docelowo do 2 mln euro.

Czego nie może rozliczać ryczałtem ewidencjonowanym?

Opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego nie można jednak wybrać do każdego rodzaju działalności. Ryczałt nie może być zastosowany m.in. w przypadku prowadzenia apteki, lombardu, działalności kantorowej, handlowania częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, wytwarzania wyrobów objętych akcyzą (z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii). Z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym wyłączone jest również świadczenie szeregu usług, w tym m.in. usługi finansowe i ubezpieczeniowe.

Stawki ryczałtu ewidencjonowanego

Stawka 20% dotyczy przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów.

Stawka 17% dotyczy przychodów ze świadczenia usług m.in.: parkingowych, fotograficznych, pośrednictwa w sprzedaży hurtowej, związanych z zakwaterowaniem, związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego, agentów i pośredników turystycznych, przez agencje pracy tymczasowej, obsługi nieruchomości oraz wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek.

Stawka 12,5% dotyczy przychodów z tytułu umowy najmu, jeżeli roczne dochody z najmu przekraczają 100 000 zł.

Stawka 10% dotyczy przypadku odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących:

 • środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1 500 zł,
 • składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 • składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • składnikami majątku przedsiębiorstwa w spadku

- bez względu na okres ich nabycia (nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z pozarolniczej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat).

Stawka 8,5% dotyczy m.in.:

 • przychodów z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze do kwoty 100.000 zł (od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12,5% przychodów),
 • przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%
 • przychodów ze świadczenia usług wychowania przedszkolneg.
 • przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
 • prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
 • prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy.

Stawka 5,5% dotyczy m.in. przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton oraz uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów.

Stawka 3,0% dotyczy m.in. przychodów:

 • z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • z działalności usługowej w zakresie handlu,
 • ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą,
 • z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów.

Stawka 2% dotyczy przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.