Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: ustawa o VAT) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Istotne znaczenie dla nich ma więc to, że z dniem 1 maja 2019 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o VAT dotyczące kas rejestrujących posiadających wbudowaną funkcjonalność, która umożliwia połączenie i przesyłanie informacji między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, czyli kasą on-line. Konieczna w związku z tym stała się też aktualizacja rozporządzenia ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 363). Minister finansów uczynił to, wydając nowe rozporządzenie z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 816), które weszło w życie również 1 maja br. To właśnie przepisy tego rozporządzenia są przedmiotem niniejszego komentarza.
Nie są one zupełnie nowe, gdyż znaczna ich część stanowi powtórzenie regulacji poprzedniego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Ale w związku z wprowadzeniem kas on-line siłą rzeczy wiele przepisów komentowanego rozporządzenia jest nowych lub dostosowanych do nowego rodzaju kas rejestrujących. Ponadto na zmiany w treści niektórych regulacji minister finansów zdecydował się niezależnie od faktu wprowadzenia kas on-line.
Niniejsza publikacja stanowi część pierwszą (obejmującą komentarze do przepisów określonych w par. 1–25). W wielu przypadkach komentarzowi towarzyszą stanowiska organów podatkowych dotyczące danej kwestii oraz przykłady. Czyni to przedmiotowy komentarz wyjątkowo atrakcyjnym dla wszystkich osób prowadzących ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących.