Sublicencjonowanie praw do znaków towarowych nie ma związku z działalnością operacyjną. Przychody z tego tytułu muszą więc być rozliczane odrębnie od pozostałych – stwierdził dyrektor KIS w interpretacji.
Pytanie zadała spółka należąca do międzynarodowej grupy kapitałowej, zarządzającej siecią sklepów. Jako licencjobiorca ma ona wyłączne prawa do znaków towarowych, którymi oznaczone są sklepy. Może też udzielać sublicencji podmiotom powiązanym, które uiszczają roczną opłatę w wysokości uzależnionej od osiąganych zysków. Część przychodów z tego tytułu spółka przekazuje pierwotnemu licencjodawcy.
Spółka uważała, że przychody z sublicencji nie są odrębnym źródłem jej przychodów, tj. zyskami kapitałowymi. Uważała, że byłoby tak, gdyby sublicencje do znaków towarowych można było uznać za amortyzowane przez nią wartości niematerialne i prawne, co wynika z art. 7b ust. 1 pkt 6 i art. 16 b ust. 1 pkt 4–7 ustawy o CIT. Spółka nie jest jednak w stanie ustalić nawet wartości początkowej znaków towarowych.
Spółka argumentowała też, że wysokość opłat, które płacą jej sublicencjobiorcy, jest ściśle związana z opłatami, które ona sama płaci licencjodawcy (te drugie stanowią określony procent od opłat sublicencyjnych). Uważała zatem, że powinna traktować przychody z sublicencji jako bezpośrednio związane z uzyskaniem przychodów z działalności operacyjnej, niezaliczanych do zysków kapitałowych.
Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wyjaśnił, że status wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w 16 b ust. 1 pkt 4–7 ustawy o CIT mają również licencje i sublicencje do znaków towarowych, niezależnie od tego, czy można ustalić wartość początkową takich znaków. Dodatkowo, udzielenie sublicencji jest czynnością odrębną od tych, które spółka normalnie realizuje w ramach działalności gospodarczej. Przychód z tego tytułu nie jest więc bezpośrednio powiązany z działalnością operacyjną spółki i powinien być rozliczany jako zysk kapitałowy.
Interpretacje indywidualna dyrektora KIS z 29 lipca 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.208.2019.2.BG