Pomoc rodziców przy spłacie kredytu nie zawsze będzie potraktowana jako darowizna. Gdy są oni współkredytobiorcami, zobowiązany nie musi opłacać podatku od spadków i darowizn ani składać deklaracji w urzędzie.

Zgodnie ze przedstawionym stanem faktycznym kredytobiorca z uwagi na brak zdolności kredytowej wspomagany jest przez rodziców. Udzielony mu kredyt hipoteczny spłacany jest przez wnioskodawcę i dwoje rodziców. Czy w takiej sytuacji pytający ma obowiązek zgłaszania darowizny na formularzu SD-Z2 po każdej spłacie raty kredytu mieszkaniowego przez rodziców?

Jego zdaniem, uczestnictwo rodziców w spłacie kredytu nie może być traktowane jako akt darowizny. Takie stanowisko znajduje odzwierciedlenie w przepisach kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 366 § 1 i § 2, dotyczącym zasady solidarności dłużników: wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych z długu. Do tego czasu wszyscy dłużnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za cały dług.

„Zatem, gdy jeden z dłużników spłaca całość zadłużenia (np. wynikającego z kredytu mieszkaniowego) i nie wykazuje przy tym chęci obdarowania kogokolwiek, nie dochodzi do takiego obdarowania. Następuje natomiast zwolnienie z długu. Dłużnik solidarny reguluje bowiem jedynie własny dług, nie cudze zobowiązanie”- czytamy w treści interpretacji.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał rację wnioskodawcy uzasadniając, że solidarna spłata kredytu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku od spadków i darowizn. „Zgodnie z jednolitym stanowiskiem izb skarbowych, wynikającym z ich interpretacji, spłata kredytu na zakup mieszkania nie może być traktowana jako darowizna” – dodano.

Jak zauważa organ, istota przedmiotowej sprawy sprowadza się do kwestii czy w przedstawionym stanie faktycznym spłata rat kredytu przez rodziców rodzi obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn po stronie wnioskodawcy.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym źródłem spłaty rat kredytu przez rodziców Wnioskodawcy jest umowa kredytu hipotecznego. Taka umowa stanowi odrębny od umowy darowizny stosunek zobowiązaniowy. Spłaty kredytu przez współkredytobiorcę, tj. dłużnika solidarnego z umowy kredytu, nie można zakwalifikować jako darowizny. Oznacza to, że powyższe nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego określonego w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Tym samym z tytułu spłaty rat kredytu przez rodziców na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek składania zgłoszenia SD-Z2, które służy do zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych.

Interpretacja indywidualna w sprawie skutków podatkowych spłaty rat kredytu przez rodziców. Sygn. 0111-KDIB2-2.4015.101.2018.1.BFP