Exit tax może być niezgodny z zasadami unijnymi w części, w której dotyczy osób fizycznych. A obowiązek informowania o schematach optymalizacyjnych niepotrzebnie wykracza poza wymogi dyrektywy.
To tylko część uwag rozmaitych ministerstw do projektu nowelizacji ustaw o PIT, CIT, ordynacji podatkowej. Zastrzeżenia są też do nowej ulgi dotyczącej patentów i innych praw własności intelektualnej. Zdaniem resortów przepisy zostały napisane tak, że mogą zniechęcać do jej stosowania.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zwraca uwagę, że polski wymóg raportowania będzie szerszy, wymaga tego unijna dyrektywa. Ona bowiem dotyczy tylko informowania o transakcjach transgranicznych, a nie również krajowych.
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) dodaje, że nadmiar informacji zasypie administrację skarbową, niwecząc cel zmiany.

Podatek od wyjścia

Zdaniem resortu przedsiębiorczości niezgodne z unijnymi zasadami może być objęcie osób fizycznych podatkiem od niezrealizowanych zysków (exit tax). Może to być uznane przez Trybunał Sprawiedliwości UE za barierę w przemieszczaniu się w granicach Unii – przestrzega resort.
Przypomina wyroki TSUE, w których trybunał – częściowo lub całkowicie – obalał przepisy nakładające tego typu podatek na osoby fizyczne w innych państwach unijnych. Jako przykład podaje orzeczenia, np. z 11 marca 2004 r. w sprawie Hughes de Lasteyrie de Saillant (sygn. C-9/02) i z 7 września 2006 r. w sprawie N v. Inspecteur de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo (sygn. C-470/04). W obu tych wyrokach trybunał uznał, że podatek był obliczony na stawianie przeszkód w swobodzie osiedlania się, a nie na walkę z nadużyciami podatkowymi – przypomina MPiT.
Obawia się też, że fiskus będzie miał zbyt dużą uznaniowość przy określaniu exit tax od podatników CIT.

Ulga IP Box

Opiniujący proponują powrót do tego pomysłu, aby ulga innovation box (inaczej IP Box) obejmowała koszty poniesione do 5 lat wstecz przed wejściem w życie nowelizacji. Chodzi o ulgę dla firm, które opracują nową technologię, nowatorskie urządzenie lub inne rozwiązanie, a następnie będą na tym zarabiać.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego tłumaczy, że na początku procesu badawczo-rozwojowego podatnik ponosi tylko koszty, a przychody osiąga dopiero w kolejnych latach podatkowych. Z proponowanego rozwiązania wynika więc, że dopóki podatnik nie osiągnie przychodów z praw własności intelektualnej, będzie płacił wyższy podatek. Będzie mógł więc skorzystać z ulgi dopiero po kilku latach – wskazuje resort.

Samochód w biznesie

Ministerstwo Infrastruktury krytykuje natomiast zmiany dotyczące podatkowego rozliczenia samochodów służbowych. Chodzi m.in. o ograniczenia (do 150 tys. zł) w zaliczaniu do kosztów opłat z tytułu umów leasingu, najmu, dzierżawy aut osobowych. Resort uważa tę propozycję za bardzo niekorzystną dla użytkowników.
Negatywnie ocenia też ograniczenie do 50 proc. kosztów podatkowych z tytułu eksploatacji aut osobowych wykorzystywanych do celów mieszanych (biznesowych i prywatnych). Podatnik, aby móc odliczyć cały koszt, musiałby użytkować samochód tylko dla celów biznesowych i musiałby to potwierdzać w ewidencji.
Według Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju podatnicy będą automatycznie potrącać tylko połowę wydatków, z obawy przed zakwestionowaniem całego odliczenia. Resort podkreśla też, że zmiana negatywnie odbije się na małych i średnich firmach.

Zwrot podatku

Kontrowersje budzi również zmiana w ustawie o PIT, która ma pozwolić urzędnikom przedłużać termin zwrotu tego podatku, gdy nie będą mogli w ustawowym czasie zweryfikować, czy zwrot jest zasadny.
Zdaniem MPiT takie rozwiązanie rodzi ryzyko, że procedura weryfikacyjna będzie przedłużana i nie będzie wiadomo, kiedy się zakończy. Z przepisu nie wynika też, z jakich przyczyn termin mógłby zostać wydłużony ani czy podatnik zostanie poinformowany o zmianie terminu zwrotu podatku – zwraca uwagę resort.
Etap legislacyjny
Projekt zmian przepisów o PIT, CIT, ordynacji podatkowej i innych ustaw – w konsultacjach