Przedsiębiorcy strefowi mogą zlecać wykonanie części procesu produkcyjnego podmiotom zewnętrznym poza specjalną strefą ekonomiczną, zachowując prawo do zwolnienia dochodu z opodatkowania.
Wykładnia WSA w Lublinie jest korzystna dla podatników, którzy nie są w stanie wytworzyć produktu wyłącznie w strefie, bez udziału podwykonawców spoza strefy (wyrok z 9 marca 2018 r., sygn. I SA/Lu 156/18, nieprawomocny).

Obowiązek wydzielenia

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE wiąże się z pewnymi przywilejami. Podstawową preferencją jest zwolnienie z podatku dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Zwolnienie to przysługuje podatnikowi posiadającemu zezwolenie strefowe – w zakresie objętym tym zezwoleniem.
Jeżeli podatnik prowadzi działalność również poza SSE, to działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie. Zwolnienie nie obejmuje bowiem wszystkich dochodów podatnika, a jedynie te, które ściśle spełniają warunki do zwolnienia strefowego.
Jeżeli jakaś część procesu produkcyjnego jest prowadzona poza terenem strefy, wówczas tylko część dochodu – przypadająca na produkcję w strefie – jest zwolniona z podatku. Pozostała część dochodu, która odpowiada fazie produkcji przeprowadzonej poza strefą, jest opodatkowana na zasadach ogólnych.

Produkcja poza strefą

Organy podatkowe zezwalają podatnikom na korzystanie – bez utraty zwolnienia – z usług podmiotów zewnętrznych w ramach działalności pomocniczej. Jeżeli jednak świadczenie podmiotu zewnętrznego stanowi działalność podstawową, podatnik musi zapłacić podatek od odpowiedniej części dochodu.
Jako działalność podstawową rozumie się wytwarzanie półfabrykatów i wyrobów gotowych, które stanowią o przynależności przedsiębiorstwa do określonej branży. Usługa zewnętrzna, która stanowi etap produkcji podstawowej, służącej wytworzeniu produktu, stanowi działalność podstawową.
Jako działalność pomocniczą, z której może korzystać przedsiębiorca strefowy, rozumie się działalność jedynie wspierającą podstawowy etap produkcji. Działalność ta może obejmować np. dostawy mediów.
Analogiczna sytuacja miała miejsce u producenta muf termokurczliwych (elementów łączących odcinki sieci ciepłowniczych). Na pewnym etapie produkcji półfabrykaty są poddawane procesowi sieciowania poza obszarem strefy, przez podmiot trzeci. Po sieciowaniu proces produkcji mufy jest kończony w strefie przez podatnika.

Wpływ na zwolnienie

W interpretacji z 11 grudnia 2017 r. (nr 0111-KDIB1 2.4010.338.2017.1.MM) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że dochód ze sprzedaży muf, odpowiadający fazie produkcji realizowanej przez podmiot zewnętrzny (sieciowanie), powinien być wyłączony z dochodu zwolnionego z podatku dochodowego.
Jak podkreślił organ, przenoszenie poszczególnych etapów produkcji poza teren SSE i uznanie jej za działalność na terenie strefy byłoby niezgodne z jednym z podstawowych celów udzielania pomocy publicznej przez państwo w tej formie. Korzystanie w procesie produkcji z usług „kontrahentów zewnętrznych” nie stwarza z pewnością warunków do tworzenia miejsc pracy na terenie strefy oraz rozwoju terenów objętych strefą.

WSA po stronie podatnika

Przychylne stanowisko dla podatnika zajął WSA w Lublinie. W ustnym uzasadnieniu wyjaśnił, że w obecnych realiach gospodarczych nie jest w zasadzie możliwe wyprodukowanie kompletnego produktu strefowego wyłącznie na terenie SSE przez ten sam podmiot. Dlatego przedsiębiorcy prowadzący działalność na obszarze strefy mogą korzystać z usług podmiotów zewnętrznych bez ryzyka utraty zwolnienia podatkowego. Usługi te mogą obejmować również wykonanie pewnego etapu produkcji – stwierdził sąd.
Dlatego zdaniem WSA, zakup materiałów i usług od podmiotów zewnętrznych nie powinien prowadzić automatycznie do utraty zwolnienia podatkowego w zakresie odnoszącym się do tych zakupów. Nie stoi to w sprzeczności z celem tworzenia stref, obejmującym rozwój gospodarczy i przemysłowy poszczególnych części kraju oraz rozwój nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. Realizację tych celów urzeczywistnia nie tylko sama działalność przedsiębiorcy na terenie SSE, ale również jego aktywność poza strefą – wynika z wyroku WSA.

Wnioski z wyroku

Z wyroku WSA w Lublinie wynika natomiast, że obowiązek wydzielenia i częściowego opodatkowania dochodu nie występuje w sytuacji, gdy podatnik zleca wykonanie określonych czynności w ramach procesu produkcyjnego poza strefą podmiotom trzecim. Ta „zewnętrzna” część procesu produkcyjnego, w zakresie, w jakim pochodzi od podmiotów dostarczających towary i usługi, jest w istocie opodatkowana u kooperantów podmiotu strefowego. Nie są oni zwolnieni z podatku, więc budżet nie traci na ich udziale w procesie powstania wyrobu strefowego.