Inwestorzy będą zwolnieni z opodatkowania dochodu niezależnie od miejsca inwestycji. W ustawie o CIT i ustawie o PIT pojawi się klauzula antyoptymalizacyjna.
Zakłada to przyjęty wczoraj przez Radę Ministrów projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Ma on zastąpić dotychczasowe rozwiązanie funkcjonujące od prawie 25 lat, czyli ustawę z 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1010).
Projekt zakłada, że dotychczas wydane zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE zostaną zachowane. Przedsiębiorcy będą więc mogli na ich podstawie dalej prowadzić biznes i korzystać z preferencji podatkowych.
Obecne strefy zostaną rozszerzone
Strefa obejmie terytorium całego kraju, przy czym spółki zarządzające będą administrowały obszarami odpowiadającymi przypisanym im powiatom.
Zwolnienie podatkowe będzie skierowane wyłącznie do przedsiębiorców (krajowych i zagranicznych), którzy ulokują w Polsce nowe inwestycje (np. utworzą nowy zakład produkcyjny) lub dokonają reinwestycji. Chodzi o przedsięwzięcia, które spełnią wyznaczone w rozporządzeniu kryteria:
● ilościowe (minimalna wielkość nakładów inwestycyjnych, jakie musi ponieść przedsiębiorca) i
● jakościowe.
Kryteria jakościowe to np.: tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy, zaangażowanie w branże zgodne z polityką rozwojową kraju, współpraca z ośrodkami akademickimi i szkolnictwem branżowym oraz wsparcie pracowników w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych. Kryteria te mają być w znacznym stopniu powiązane z sytuacją gospodarczą poszczególnych obszarów.
Z kolei kryteria ilościowe będą zależeć od wielkości przedsiębiorcy (dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mają być odpowiednio zredukowane w porównaniu dodużych firm).
W rozporządzeniu Rady Ministrów mają się też znaleźć kryteria dotyczące stopy bezrobocia w danym powiecie. Im bezrobocie będzie wyższe, tym niższe będą wymogi dotyczące nakładów inwestycyjnych.
Decyzja o wsparciu
Zwolnienia podatkowe będą wydawane na okres wskazany w decyzji o wsparciu. Decyzje będą wydawać spółki zarządzające.
Maksymalnie zwolnienie będzie na 10, 12 lub 15 lat, w zależności od tzw. intensywności pomocy publicznej w danym województwie (chodzi o procentowy udział środków publicznych w całkowitej wartości przedsięwzięcia). Jeśli nowa inwestycja powstanie na terenie którejś z obecnych stref, to zwolnienie będzie przyznawane na 15 lat.
Pomoc przewidziana w nowej koncepcji ma wynieść, w zależności od województwa, od 25 proc. do 50 proc. intensywności. To oznacza, że po wprowadzeniu jednej strefy ekonomicznej inwestorzy będą mogli otrzymać zwolnienie z podatku w wysokoścci od 25 proc. do 50 proc. całkowitej wartości przedsięwzięcia.
Wyjątkiem będzie województwo mazowieckie, które zostało podzielone na podregiony (pomoc wyniesie tu od 10 proc. do 35 proc. intensywności). Wynika to ze specyfiki regionu, w którym leży Warszawa.
W przypadku małych i średnich przedsiębiorców intensywność wzrośnie odpowiednio o 10 i 20 proc.
Wsparcie w ramach nowego instrumentu będzie można też łączyć z innymi źródłami pomocy publicznej, o ile zachowany zostanie maksymalny jej pułap zgodnie z mapą intensywności pomocy publicznej.
Klauzula przeciw optymalizacjom
W ustawie o CIT i ustawie o PIT pojawi się tzw. mała klauzula antyoptymalizacyjna.
Na tej podstawie prawo do zwolnienia stracą przedsiębiorcy, którzy stosują rozwiązania nakierowane na unikanie lub uchylanie się od opodatkowania, a więc bez uzasadnienia gospodarczego, przede wszystkim w celu uzyskania zwolnienia z obciążeń.
Co więcej, nawet optymalizacja dotycząca działalności pozastrefowej będzie mogła oznaczać pozbawienie zwolnienia podatkowego w strefie.
Ze zwolnień nie będą mogły korzystać podatkowe grupy kapitałowe. Rząd uzasadnia to tym, że takie grupy stały się narzędziem agresywnej optymalizacji podatkowej.
Zarządzający pomogą inwestorom
Wsparciem dla nowych inwestycji będą również usługi informacyjne, które mają świadczyć podmioty zarządzające obszarami. Usługi te zostaną określone szczegółowo w planie rozwoju inwestycji. Projekt określa jednak, że głównym zadaniem spółek zarządzających będzie pomoc przedsiębiorcom w realizacji inwestycji. Mają one być również pośrednikami w pozyskiwaniu informacji np. od powiatowych urzędów pracy i przedstawiać rekomendacje dotyczące lokalizacji inwestycji.
Zarządzający będą też powoływać rady rozwoju obszaru gospodarczego. Ich zadaniem będzie m.in. proponowanie działań mających na celu poprawę otoczenia przedsiębiorstw.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji – przyjęty przez Radę Ministrów