Przedsiębiorstwo działające w strefie ekonomicznej na podstawie kilku zezwoleń może prowadzić jedną ewidencję dla działalności strefowej, bez względu na liczbę posiadanych zezwoleń – potwierdził po raz kolejny NSA.
Sprawa dotyczyła spółki prowadzącej działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie dwóch zezwoleń, a także poza strefą.
Spółka uważała, że może prowadzić dwie ewidencje podatkowe: odrębną dla działalności prowadzonej poza strefą i jedną wspólną dla działalności zwolnionej, prowadzonej na podstawie dwóch zezwoleń strefowych. Argumentowała, że przepisy wymagają jedynie rozdzielenia dochodu strefowego i pozastrefowego.
Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku uznał, że firma musi prowadzić odrębne ewidencje również dla poszczególnych zezwoleń strefowych – w taki sposób, aby móc odrębnie ustalać osiągnięty dochód lub poniesioną stratę w odniesieniu do każdego z posiadanych zezwoleń.
Wskazał, że ewidencje muszą spełniać wymogi określone w art. 9 ust. 1 ustawy o CIT, a więc umożliwiać określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.
Ze stanowiskiem fiskusa nie zgodziły się sądy. WSA w Gdańsku orzekł, że obowiązku prowadzenia odrębnych ewidencji podatkowych dla każdego posiadanego zezwoleń nie nakazuje ani ustawa o CIT, ani ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1010), ani rozporządzenie Rady Ministrów z 10 grud nia 2008 r. dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. nr 232, poz. 1548 ze zm.).
Wyrok ten utrzymał w mocy Naczelny Sąd Administracyjny. Podobnie NSA orzekał już wcześniej, np. w wyroku z 20 czerwca 2018 r. (sygn. akt II FSK1613/16). Sędzia Andrzej Jagiełło wyjaśnił wtedy, że art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, przewidujący możliwość zwolnienia z podatku dochodów osiąganych na terenie strefy, nie odnosi się do zezwoleń na prowadzenie działalności strefowej, ale do dochodów podatnika w niej uzyskanych. Nie ma więc przeszkód, aby sumować kwoty zwolnienia podatkowego wynikające z zezwoleń oraz prowadzić jedną ewidencję przychodów i związanych z nimi kosztów.

orzecznictwo

Wyroki NSA z 8 listopada 2018 r., sygn. akt II FSK 3077/16 i II FSK 3078/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia