Partnerstwo publiczno-prywatne oznacza wykonanie kilku odrębnych usług, a każdą z nich trzeba inaczej opodatkować – tłumaczy resort w najnowszych objaśnieniach podatkowych.
Odniósł się w nich do sytuacji, gdy podmiot publiczny (państwowy bądź samorządowy) zleca firmie prywatnej w umowie zaprojektowanie obiektu, jego wybudowanie oraz późniejsze utrzymanie. Przy czym przedsiębiorca zgadza się na rozłożenie w czasie płatności za swoje usługi, a obiekt przekazywany jest podmiotowi publicznemu dopiero po zakończeniu umowy. Minister Finansów zwrócił uwagę, że w takiej sytuacji wystąpi kilka odrębnych usług i każdą z nich trzeba inaczej rozliczyć.
Zaprojektowanie
Pierwszą z nich będzie usługa projektowa. Zasadniczo obowiązek podatkowy w VAT powstanie z chwilą jej wykonania w całości. To zaś powinno nastąpić wraz z przekazaniem podmiotowi publicznemu dokumentacji projektowej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy z umowy wynika, że inwestycja powinna być wykonana w kilku etapach. Wtedy obowiązek podatkowy powstanie z chwilą, gdy każdy z nich zostanie zrealizowany (o ile w umowie są one odrębnie wynagradzane).
Jeśli płatność za każdy etap nie jest określona w umowie, to chwilą wykonania usługi będzie dzień przekazania inwestorowi publicznemu ostatniej części dokumentacji – wyjaśnił MF. Dodał, że w takiej sytuacji fakturę, zgodnie z art. 106i ust. 7 pkt.i ustawy o VAT trzeba wystawić do 15. dnia miesiąca następującego po wykonaniu usługi.
Wybudowanie
Kolejną sytuacją będzie usługa budowlana, a więc samo wybudowanie obiektu. Datą jej wykonania, zgodnie z interpretacją ogólną MF z 1 kwietnia 2016 r., nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141, będzie dzień faktycznego zakończenia usługi – wynika z objaśnień. To zaś nastąpi z chwilą zgłoszenia obiektu do odbioru podmiotowi publicznemu. Obowiązek podatkowy dla przedsiębiorcy zależeć będzie od statusu podmiotu publicznego. Jeśli będzie to podatnik VAT albo osoba prawna nawet niemająca takiego statusu, to fakturę trzeba będzie wystawić 30 dni po wykonaniu usługi budowlanej. W innym przypadku już z chwilą wykonania usługi. Co ważne do takich usług nie ma zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia – wyjaśnił MF.
Eksploatacja
Następnym etapem będzie utrzymanie i eksploatacja wybudowanego obiektu. W takim przypadku obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu każdego okresu rozliczeniowego zapisanego w umowie. Fakturę należy wystawić do 15. dnia następnego miesiąca.
Usługa finansowa
MF zajął się też skutkami rozłożenia w czasie płatności na rzecz firmy prywatnej. Wyjaśnił, że jest to usługa finansowa wolna od podatku. Fakturę w takim przypadku wystawić trzeba tylko na żądanie inwestora publicznego (najpóźniej do 3 miesięcy po wykonaniu usługi).
Objaśnienia podatkowe ministra finansów z 1 grudnia 2017 r.