Lekarz, który zatrudnia pielęgniarkę na innej umowie niż o pracę, nie może opodatkować przychodów z działalności kartą podatkową – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Reklama
Pytanie zadał medyk. Tłumaczył, że nie zatrudnia w swojej działalności innego lekarza. Pracuje u niego tylko osoba, która świadczy specjalistyczne usługi pielęgniarskie oraz spełnia warunki pomocy fachowej. Nie jest jednak zatrudniona na umowę o pracę.

Reklama
Lekarz chciał się więc upewnić, czy w takim przypadku od 2018 r. będzie mógł się rozliczać kartą podatkową.
Charakter pracy
Powoływał się przy tym na ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2180 ze zm.). Zgodnie z jej przepisami kartę mogą stosować podatnicy, którzy osobiście wykonują wolny zawód. To oznacza, że prowadzą działalność bez zatrudniania osób, które świadczą czynności związane z istotą ich zawodu.
Lekarz argumentował, że zakres usług pielęgniarki jest odmienny od charakteru jego pracy. Do jej obowiązków należą bowiem zadania ściśle zabiegowe, jak czynności laboratoryjne, wykonywanie różnego rodzaju iniekcji, zmiana opatrunków, usuwanie ciał obcych oraz profilaktyka prozdrowotna. Są to czynności, którymi lekarz się nie zajmuje.
Z tym jednak nie zgodził się dyrektor KIS. Wyjaśnił, że przy wykonywaniu czynności związanych z istotą wolnego zawodu, nie można się posłużyć inną osobą, która jest jego pracownikiem, zleceniobiorcą czy też wykonawcą dzieła lub też stroną zbliżonego stosunku prawnego. Przykładowo lekarz nie może zatrudnić innego kolegi po fachu, który będzie świadczył w jego imieniu usługi medyczne. Może natomiast powierzyć pracę w prywatnej praktyce lekarskiej personelowi pomocniczemu, np. recepcjonistce, pielęgniarce, położnej – podkreślił organ. Dodał, że osoby te, będąc personelem pomocniczym, nie ingerują czy też nie zastępują lekarza w osobistym wykonywaniu tego zawodu.
Podstawa zatrudnienia
Dyrektor KIS przypomniał jednak, że przepisy wymajają, aby przy prowadzeniu działalności podatnik nie korzystał z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne.
Według organu ustawa wymaga, by podstawą zatrudnienia przez podatnika osób trzecich (w ramach dopuszczalnego limitu ustalonego w tabeli) była umowa o pracę.
To oznacza, że zatrudnienie przez lekarza pomocy fachowej (pielęgniarki) na podstawie umowy innej niż o pracę wyklucza możliwość wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej – podkreślił dyrektor KIS.
Przypomniał też, że zawód uważany jest za wolny, gdy spełnione są łącznie trzy przesłanki pozytywne i jedna negatywna. Do pozytywnych zalicza się:
- realizowanie czynności związanych z istotą ściśle określonych zawodów,
- wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej,
- osobiste wykonywanie wolnego zawodu.
Przesłanka negatywna to wykonywanie działalności na rzecz określonych podmiotów.
Lekarz nie może zatrudnić kolegi po fachu, który będzie świadczył usługi w jego imieniu. Może za to powierzyć pracę personelowi pomocniczemu
Interpretacja dyrektora KIS z 24 października 2017 r., nr 0115-KDIT3.4011.266.2017.1.DP.