Komisja Nadzoru Audytowego w nowym składzie zajmie się kontrolami firm audytorskich badających sprawozdania jednostek zainteresowania publicznego (np. spółek giełdowych banków).
Członkowie zostali powołani przez ministra finansów na nową kadencję na lata 2017–2021. Przewodniczącym KNA pozostał wiceminister finansów Wiesław Janczyk.
Nowe zadania nałożyła na komisję ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089), która weszła w życie 21 czerwca 2017 r. Wraz z nią zmieniła się formuła kontroli – wcześniej weryfikowani byli przede wszystkim sami audytorzy, teraz sprawdzane mają być przeprowadzone przez nich badania sprawozdań.
Wcześniej KNA mogła prowadzić kontrole nieplanowe. Teraz będzie ona kontrolowała wszystkie przeprowadzone przez audytorów badania sprawozdań jednostek zainteresowania publicznego (JZP). Częstotliwość kontroli będzie zależała od wielkości JZP. Badania sprawozdań dużych jednostek będą sprawdzane raz na trzy lata, a małych raz na sześć lat.
Natomiast badania sprawozdań podmiotów niebędących JZP będzie kontrolowała Krajowa Komisja Nadzoru (organ samorządu biegłych rewidentów).
Dotychczas KKN prowadziła wszystkie kontrole planowe, a ich częstotliwość zależała od tego, czy audytor badał sprawozdanie JZP (wówczas był kontrolowany raz na trzy lata), czy badał tylko inne jednostki, niebędące JZP (wtedy kontrola odbywała się u niego raz na sześć lat).