Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy (firmy do 10 osób) dołączą do grona podatników VAT, którzy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłania jej w elektronicznej wersji jako jednolitego pliku kontrolnego (JPK_VAT).
Wysyłanie pliku JPK
Czy firma prowadząca ewidencję zakupu i sprzedaży VAT za pomocą programu Microsoft Excel musi przesyłać w okresach miesięcznych JPK_VAT? Czy Microsoft Excel jest programem komputerowym?
Księgi podatkowe prowadzone z wykorzystaniem programów biurowych, w tym arkuszy kalkulacyjnych (np. Excel), należy uznać za prowadzone przy użyciu programów komputerowych. Tym samym podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych są obowiązane co miesiąc przekazywać JPK_VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji VAT w formie elektronicznej.
Co jest dowodem prawidłowego wysłania JPK_VAT?
Dowodem prawidłowego wysłania pliku JPK_VAT jest uzyskanie dla wysłanego pliku statusu 200 „Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. Wygenerowano UPO”.
Co jest przyczyną błędu wysyłki JPK_VAT, gdy pojawi się komunikat „zainicjowanie wysyłania nie powiodło się"?
Przyczyną błędu może być:
● użycie nieprawidłowego Certyfikatu z kluczem publicznym Ministerstwa Finansów,
● niewłaściwe określenie lokalizacji pliku sterownika czytnika karty kryptograficznej,
● niewłaściwe ustawienia konfiguracyjne podpisu w programie podpisującym, z którego pochodzi dany podpis.
Co oznacza komunikat błędu „400”?
Błąd dotyczy inicjowania sesji wysyłki tego samego dokumentu.
Skąd podatnik dowie się o błędach w przesłanym JPK_VAT?
Jeśli w przesłanym pliku JPK_VAT wystąpią niezgodności, podatnik otrzymuje powiadomienie w postaci:
● e-maila z adresu jpk.analizy@ds.mofnet.gov.pl – na adres elektroniczny, lub
● SMS-a na numer telefonu wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym.
Powiadomienia z podpisem „Ministerstwo Finansów, Departament Poboru Podatków” zawierają prośbę o sprawdzenie składanych plików JPK_VAT i kontakt z właściwym urzędem skarbowym, aby wyjaśnić stwierdzone niezgodności i ewentualnie skorygować złożoną deklarację VAT lub plik JPK_VAT. Powiadomienia w formie e-mailowej i SMS-owej są generowane automatycznie. Nie należy odpowiadać na takie wiadomości. Powiadomienia nie zawierają żadnych wezwań do zapłaty podatku, a w treści e-maila i SMS-a nie są umieszczane żadne odnośniki zewnętrzne (linki) ani załączniki w formie plików.
Jak podpisywać JPK_VAT?
JPK_VAT mogą być podpisywane w aplikacji Klient JPK 2.0 kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przy użyciu profilu zaufanego e-PUAP (eGo). Wysyłka pliku JPK_VAT w czyimś imieniu wymaga uprzedniego złożenia w urzędzie skarbowym pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).
JPK_VAT a deklaracje VAT
Jeżeli podatnik rozlicza się w VAT kwartalnie i składa deklaracje VAT-7K, to czy może przesyłać JPK_VAT również kwartalnie?
Nie. JPK_VAT musi być przesyłany za okresy miesięczne, w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
Czy mimo obowiązku przesyłania JPK_VAT co miesiąc podatnik może zachować możliwość składania deklaracji VAT kwartalnie?
Tak, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług pozwalają na kwartalne składanie deklaracji VAT.
Czy JPK_VAT powinien zgadzać się z danymi zawartymi w deklaracji VAT?
Zarówno JPK_VAT, jak i deklaracja VAT powinny być odzwierciedleniem ewidencji zakupów i sprzedaży VAT. Dane ujęte w JPK_VAT powinny zatem być zgodne z danymi wykazanymi w deklaracji VAT. W celu wyeliminowania ryzyka wystąpienia błędów i wątpliwości zmodyfikowano wersję struktury JPK_VAT tak, by odzwierciedlała w układzie tabelarycznym aktualnie obowiązującą deklarację dla podatku od towarów i usług.
Czy podatnik, który składa „zerową" deklarację VAT, ma obowiązek przesłania JPK_VAT?
Podatnicy, którzy mają obowiązek na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy o VAT prowadzić ewidencję sprzedaży i zakupu, mają również obowiązek składania comiesięcznego pliku JPK_VAT.
W takim przypadku należy wypełnić nagłówek pliku JPK_VAT oraz część zawierającą dane identyfikujące podmiot. Pozostałych pozycji nie należy wypełniać.
Czy rolnik, który jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, składa deklaracje VAT i prowadzi jedynie działalność rolniczą, musi składać JPK_VAT?
Tak, rolnik, który jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, ma obowiązek przesyłania plików JPK_VAT.
Faktury
Czy w JPK_VAT powinny być wykazywane wszystkie wystawione faktury, czy jedna kwota zbiorcza, obejmująca sumę wystawionych faktur?
W JPK_VAT muszą być ujęte wszystkie wystawione faktury (faktura po fakturze).
Czy w JPK _VAT dokumenty muszą być ułożone według daty ujęcia w ewidencji VAT?
Nie, kolejność zapisu faktur w JPK_VAT nie ma znaczenia. Istotne jest, aby zawartość ewidencji odpowiadała deklaracji lub jej korekcie. Kwestia numeracji należy do decyzji podatnika.
Czy w polach od K_10 do K_38 w JPK_VAT należy wprowadzać zbiorcze dane z faktury w podziale według stawek VAT, czy każdą pozycję faktury oddzielnie?
Wykazujemy zbiorcze dane w podziale według stawek VAT.
Jak ująć zmianę JPK_VAT w sytuacji, gdy wartość korekt powoduje, że wartości deklaracji są ujemne? Czy kwoty powinny być prezentowane z minusem?
Jeżeli wielkości korekt przyjmują wartości ujemne, tak też (tj. ze znakiem minus) należy je wykazać w JPK_VAT.
Czy pozycja „podatek należny" może zawierać znak minus w przypadku ujęcia większej ilości faktur korygujących w stosunku do faktur sprzedażowych?
Jeżeli kwoty podatku należnego przyjmują wartości ujemne, to należy je tak wykazać w JPK_VAT.
Czy pole „K_44" dla „Ewidencji zakupu VAT", opisane jako „Wartość faktury netto", ma dotyczyć tylko tej część faktury, w której dokumentuje ona transakcje z kwotą podatku różną od zera (tj. innych niż zwolnione z VAT, opodatkowane stawką VAT 0%), czy całości faktury?
Biorąc pod uwagę, że odpowiednie pola JPK_VAT mają uzgadniać się z deklaracją VAT, w przypadku wypełniania pola K_44 należy przyjąć identyczną metodę, to znaczy uwzględnić tylko część faktury, która dokumentuje transakcje zawierające kwotę podatku do odliczenia. Jeżeli więc podatnik odlicza np. 50 proc. kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa, to wykazuje tylko 50 proc. kwoty netto z takiej faktury. Podatnik nie powinien wykazywać w ogóle faktur ze zwolnieniem, stawką 0 proc. VAT.
Podatnik otrzymał fakturę korygującą od dostawcy, która koryguje pozycję drugą faktury podstawowej. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT z pozycji drugiej faktury. Czy w takim przypadku podatnik powinien ująć pozycję drugą faktury podstawowej netto/VAT w rejestrze oraz analogicznie korektę do niej -netto/-VAT, czy tylko pierwszą (zasadną) pozycję faktury, a pominąć pozycję drugą faktury i korektę do niej?
JPK _VAT ma być odzwierciedleniem ewidencji w podatku VAT. Zatem nabywca wykazuje tylko podatek VAT z faktur, który podlega odliczeniu zgodnie z przepisami. W tym przypadku należy ująć w JPK_VAT pierwszą zasadną pozycję z faktury.
Paragony
Podatnik ma kilka kas rejestrujących. Czy może dokonać jednego zapisu zbiorczego na podstawie kilku raportów okresowych, czy każdy raport okresowy z każdej kasy powinien być wprowadzony odrębnie?
Podatnik może dokonać jednego zapisu zbiorczego dla wszystkich posiadanych kas rejestrujących.
Jak wykazać w JPK_VAT fakturę do paragonu?
W przypadku faktur wystawionych do sprzedaży paragonowej dla podatników VAT należy wykazać fakturę w JPK_VAT. Jeżeli faktura jest wystawiona na podatnika VAT, to po zaksięgowaniu sprzedaży paragonowej należy wyksięgować zafakturowaną wartość ze sprzedaży paragonowej i wykazać sprzedaż na podstawie faktury. W przypadku wystawienia faktury po wysłaniu JPK_VAT za dany okres należy przesłać skorygowany plik z wykazaną fakturą. Nie trzeba zmieniać zapisów w ewidencji VAT w sytuacji, gdy faktura zostanie wystawiona do sprzedaży paragonowej dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Taka sprzedaż może być udokumentowana wyłącznie paragonami i wpisana zbiorczo – wówczas w poszczególnych pozycjach obowiązkowych należy wpisać „sprzedaż paragonowa”. Jeżeli więc faktura została wystawiona na rzecz konsumenta, wówczas takiej nie trzeba wykazywać odrębnie w JPK_VAT.
Korekty JPK_VAT
W jakich sytuacjach podatnik musi przesłać korektę JPK_VAT?
Korektę JPK_VAT należy złożyć między innymi: w przypadku zmiany pozycji dotyczących: podatku należnego, podatku naliczonego, błędów dotyczących dat, w przypadku zmiany danych kontrahenta uniemożliwiających jego identyfikację. Korektę JPK_VAT składa się z oznaczonym celem złożenia: 2.
Czy należy wysyłać korektę JPK_VAT, gdy korekta deklaracji VAT-7 polega wyłącznie na zmianie kwot: kwota do zwrotu na rachunek bankowy podatnika i kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy?
W takim przypadku nie ma podstaw do złożenia korekty JPK_VAT.
W jakim terminie należy złożyć korektę JPK_VAT?
W przypadku podatników obowiązanych do składania deklaracji VAT miesięcznie, korektę JPK_VAT należy złożyć niezwłocznie po skorygowaniu deklaracji VAT-7 lub po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu błędnych danych kontrahenta. W przypadku podatników rozliczających VAT kwartalnie korekty za poszczególne miesiące należy złożyć niezwłocznie po zidentyfikowaniu błędów uzasadniających jej dokonanie w pliku.
Obrót zagraniczny
Czy w przypadku faktur dokumentujących transakcje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów zawsze obowiązkowe jest wypełnienie pola „DataWplywuFaktury”, skoro moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT nie jest uzależniony od momentu otrzymania faktury od kontrahenta?
W przypadku faktur dokumentujących transakcje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów nie jest obowiązkowe wypełnienie pola „DataWplywuFaktury”. Co do zasady bowiem w takich przypadkach obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów, a nie otrzymania faktury.
Czy w polu „K_13", opisanym jako „Sprzedaż opodatkowana 0 proc.”, ująć należy jedynie obrót krajowy opodatkowany według stawki VAT 0 proc., czy także obrót z tytułu eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, świadczenia usług transportu międzynarodowego itp.?
W polu „K_13", opisanym jako „Sprzedaż opodatkowana 0 proc.” ująć należy jedynie obrót krajowy opodatkowany według stawki VAT 0 proc.
Dziennik Gazeta Prawna
Czy w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz transakcji objętych odwrotnym opodatkowaniem w ewidencji sprzedaży powinien być wykazany numer faktury zakupu z danymi podatnika jako nabywcy, czy numer własnego dokumentu księgowego i dane podatnika, czy też numer faktury zakupu z danymi kontrahenta?
W przypadku transakcji WNT oraz odwrotnego opodatkowania VAT w ewidencji sprzedaży powinien być wykazany numer faktury dotyczącej zakupu, na podstawie której podatnik będzie dokonywał obliczenia podatku należnego, oraz dane kontrahenta (sprzedawcy), który jest rzeczywistą stroną transakcji.