Hotel chciałby rozpocząć sprzedaż pakietu hotelowego obejmującego oprócz usługi hotelowej pełne (całodniowe) wyżywienie, możliwość korzystania z basenów oraz zabiegi. Czy do całości hotel może stosować stawkę VAT w wysokości 8 proc.?
EKSPERT RADZI
Reklama
Nie zawsze usługi świadczone przez podatników mają charakter jednorodny. Często jest tak, że na świadczoną usługę składa się wiele czynności zaliczanych do różnych rodzajów usług. W przypadkach takich – jak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94 – należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności, w jakich dokonywana jest rozpatrywana transakcja w celu określenia, po pierwsze, czy są to dwa lub więcej niż dwa świadczenia odrębne, czy też jest to jedno świadczenie, a po drugie, czy w tym ostatnim przypadku to jedno świadczenie powinno zostać zakwalifikowane jako świadczenie usług. Z kolei w wyroku z 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że „jeżeli dwa świadczenia lub więcej, lub czynności dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta, rozumianego jako konsumenta przeciętnego, są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jedno świadczenie do celów stosowania podatku od wartości dodanej”.
Mając to na uwadze, należy wyjaśnić, że sądy administracyjne jednolicie orzekają, iż w przypadku usług świadczonych przez hotele rozdzielenie poszczególnych usług (usługi hotelowej oraz usług dodatkowych) nie ma charakteru sztucznego, a w konsekwencji poszczególne usługi wchodzące w skład pakietów hotelowych podlegają odrębnemu opodatkowaniu. Stanowisko takie zajął, przykładowo, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 20 października 2010 r. (sygn. akt I SA/Gd 806/10), Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 lutego 2012 r. (sygn. akt I FSK 493/11), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 1 sierpnia 2013 r. (sygn. akt I SA/Ol 467/13) czy Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 maja 2015 r. (sygn. akt I FSK 2105/13).
W drodze wyjątku powyższe nie dotyczy śniadań oferowanych przez hotele, gdyż z tytułu podawania śniadań nie dochodzi najczęściej do odrębnie opodatkowanych czynności. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 marca 2013 r. (nr IPPP1/443-139/13-2/IGo), w której czytamy, że „na każdy hotel (niezależnie od jego kategorii oznaczonej gwiazdkami) nałożony został wymóg podawania śniadań. Powyższe powoduje, że podawanie śniadania wraz z zakwaterowaniem w hotelu należy traktować jako jedną usługę zakwaterowania, o której mowa w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy i stosować dla tej usługi jedną stawkę podatku VAT w wysokości 8 proc.”.
A zatem w przedstawionej sytuacji usługi dodatkowe (z wyjątkiem śniadań) powinny być przez hotel odrębnie fakturowane i opodatkowywane według stawek podatku VAT dla nich właściwych. Nie jest dopuszczalne stosowanie przez hotel stawki 8-proc. do całości świadczeń wchodzących w skład pakietu hotelowego.
Podstawa prawna
Art. 8 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).