Osoby, które zainwestowały w instalację fotowoltaiczną i jej montaż, mają możliwość pozyskania dodatkowych funduszy na ten cel. Jedną z alternatyw jest skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej. W przypadku małżeństw możliwa do odliczenia suma podatku sięga nawet 106 tysięcy złotych.

Ulga termomodernizacyjna to częściowy zwrot kosztów związanych m.in. z zakupem i instalacją systemu fotowoltaicznego. Możliwość obniżenia podstawy opodatkowania jest znacząca, ponieważ wynosi 53 tys. zł na jedną osobę. Co istotne, w przypadku małżeństw, każdy z partnerów może z tej kwoty skorzystać, co daje łącznie możliwość odliczenia od podatku 106 tys. zł.

Ulga termomodernizacyjna przysługuje osobom, które są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Aby ją uzyskać, trzeba przeprowadzić remont budynku związany z jego termomodernizacją.

Termomodernizacja - czym jest?

Zgodnie z informacją zawartą na stronie podatki.gov.pl, możliwość skorzystania z ulgi dotyczy termomodernizacji domu jednorodzinnego. Kluczowe jest zrozumienie definicji termomodernizacji budynku według przepisów, która obejmuje:

 • Poprawę efektywności energetycznej, prowadzącą do zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz do ogrzewania budynków mieszkalnych.
 • Zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz w zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeśli budynki mieszkalne, objęte tymi sieciami, spełniają określone w przepisach prawa budowlanego wymagania dotyczące oszczędności energii lub podjęto działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii w tych budynkach.
 • Wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, co wiąże się z likwidacją lokalnego źródła ciepła i skutkuje obniżeniem kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych.
 • Całkowitą lub częściową zmianę źródeł energii na odnawialne, lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Ulga termomodernizacyjna. Warunki

Wydatki uprawniające do ulgi termomodernizacyjnej muszą spełniać kilka warunków. Można je odliczyć, gdy:

 • Są one wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 roku określającym rodzaje materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
 • Dotyczą przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zakończy się w ciągu kolejnych 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
 • Posiadają fakturę wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług, który nie korzysta ze zwolnienia od tego podatku.
 • Nie zostały sfinansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ani nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie.
 • Nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie odliczono ich od przychodu zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ani nie uwzględniono ich w związku z korzystaniem z innych ulg podatkowych zgodnie z Ordynacją podatkową.

Kiedy można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna może być odliczona od:

 • Dochodu podlegającego opodatkowaniu według skali podatkowej,
 • Dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym,
 • Przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Kwota odliczenia za przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynkach, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem, nie może być wyższa niż 53 000 zł. W przypadku, gdy poniesione wydatki były objęte opodatkowaniem VAT, możesz odliczyć je wraz z tym podatkiem, chyba że już odliczyłeś VAT na mocy ustawy o podatku od towarów i usług.

Jeżeli wydatki na termomodernizację przekraczają twój dochód (przychód) za dany rok podatkowy, możesz odliczyć je w przyszłych latach, ale nie dłużej niż przez 6 lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w ciągu trzech lat od pierwszego poniesionego wydatku (licząc od końca roku podatkowego), będziesz zobowiązany do zwrotu ulgi. Oznacza to konieczność doliczenia wcześniej odliczonej kwoty do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął trzyletni termin.

Jeśli otrzymasz zwrot odliczonych wydatków na termomodernizację po roku, w którym skorzystałeś z ulgi, będziesz musiał doliczyć te kwoty do dochodu z tego roku podatkowego lub złożyć korektę wcześniejszego zeznania podatkowego, w którym zastosowano ulgę.

Odliczenia można dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28, z załączeniem załącznika PIT/O. Podstawą do odliczenia może być faktura wystawiona przez czynnego podatnika VAT lub faktura zawierająca podatek od wartości dodanej, wystawiona przez podmiot z państwa członkowskiego UE.

Jakie wydatki można odliczyć od podatku?

Przepisy bezpośrednio wymieniają koszty, które można odliczyć od podatku. Według obowiązujących przepisów należą do nich między innymi:

 • Centrum grzewcze z programatorem temperatury,
 • Kocioł kondensacyjny zasilany gazem lub olejem wraz z urządzeniami sterującymi i akcesoriami,
 • Zbiorniki na gaz i olej,
 • Instalacje przyłączeniowe do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • Pompy ciepła z kompletem niezbędnego wyposażenia,
 • Kolektory słoneczne wraz z osprzętem,
 • Panele fotowoltaiczne z akcesoriami.

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Aby skorzystać z ulgi, konieczne jest spełnienie dwóch warunków. Po pierwsze, inwestycja musi zostać zakończona w ciągu trzech lat od pierwszego odpisu podatkowego. Po drugie, wszystkie wydatki muszą być potwierdzone fakturami VAT.