Sezon rozliczeń podatkowych już się rozpoczął, ale nie wszyscy muszą składać deklarację PIT za 2023 rok. Kto nie jest zobowiązany do złożenia deklaracji PIT w 2024 roku, a kogo rozliczy Krajowa Administracja Skarbowa?

Niektórzy podatnicy nie muszą składać zeznania podatkowego, bo niektóre deklaracje zaakceptują się same 30 kwietnia 2024 roku. Osoby, które otrzymały formularz PIT-40A i nie posiadają innych dochodów poza emeryturą lub rentą, są zwolnione z obowiązku składania zeznań podatkowych w urzędzie skarbowym.

Natomiast renciści i emeryci mają możliwość złożenia zeznania, jeśli chcą skorzystać z odliczeń podatkowych. Mogą również przekazać 1,5 proc. swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Jeśli wybierają inną organizację niż w poprzednim roku, konieczne jest wypełnienie w urzędzie skarbowym druku PIT-OP.

PIT-40A

Formularz PIT-40A zostanie przesłany emerytom i rencistom, którzy otrzymywali świadczenie przez cały rok kalendarzowy. Ich rozliczenie zazwyczaj skutkuje albo niedopłatą podatku, albo wynikiem równym zero. PIT-40A jest również przeznaczony dla emerytów i rencistów mieszkających za granicą, w krajach objętych umową o unikaniu podwójnego opodatkowania. W takim przypadku ich świadczenia z ZUS podlegają opodatkowaniu w Polsce.

PIT-11

Zgodnie z przypomnieniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, formularz PIT-11 zostanie wysłany do osób, które pobierały świadczenie z tytułu zmarłej osoby, alimenty potrącone z wypłacanych przez ZUS świadczeń na podstawie orzeczenia sądu, lub świadczenia w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, pod warunkiem że są one w rozdzielności majątkowej.

PIT-11A

Osoby, które pobierały różnego rodzaju świadczenia, takie jak zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze czy rehabilitacyjne, otrzymają formularz PIT-11A. Deklaracje te będą również przekazywane osobom, które nie pobierały żadnych świadczeń przez cały okres roku podatkowego lub nie są już beneficjentami tych świadczeń w momencie rozliczenia.

Formularz PIT-11A będzie dotyczył także tych osób, które zdecydowały się na wspólne rozliczenie podatkowe z małżonkiem lub dziećmi, złożyły wniosek o zaliczkę na podatek według wyższej skali, oraz zrezygnowały z formularza PIT-40A.

PIT za 2023 rok. Kto powinien się rozliczyć z fiskusem?

Wszystkie osoby, które w 2023 roku zarobiły jakikolwiek dochód, który podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, są zobowiązane do złożenia deklaracji PIT. Nie ma znaczenia, czy dochód jest wysoki, czy niski, czy wystąpiły koszty jego uzyskania – istotne jest jedynie to, że dochód został osiągnięty. Jednak jeśli ktoś otrzymał zarówno dochody podlegające opodatkowaniu, jak i dochody zwolnione z opodatkowania, w deklaracji rocznej powinien uwzględnić tylko te dochody, które podlegają opodatkowaniu.

Zwolnienia z obowiązku rozliczenia PIT

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma konieczności składania deklaracji w przypadku dochodów zwolnionych z opodatkowania. Zakres zwolnień jest szeroko określony w artykule 21. tej ustawy. Lista zwolnień jest obszerna, obejmując ponad 150 pozycji.

Wśród najczęściej spotykanych zwolnień znajdują się różnorodne formy odszkodowań i zadośćuczynień, zasiłki (np. z tytułu narodzin dziecka), dodatki do rent rodzinnych dla sierot zupełnych oraz dodatki mieszkaniowe. Ponadto zwolnione z opodatkowania są pewne rodzaje nagród w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grach telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeśli jednorazowa wartość wygranych nie przekracza 2280 zł.

Odprawy pośmiertne oraz zasiłki pogrzebowe również podlegają zwolnieniu od podatku. Diety oraz zwroty kosztów, otrzymywane przez osoby pełniące obowiązki społeczne i obywatelskie, są również zwolnione z opodatkowania, o ile ich miesięczna kwota nie przekracza 3000 zł. Niektóre stypendia i świadczenia wypłacane przez uczelnie wyższe także korzystają ze zwolnienia podatkowego.

Niektóre osoby, które nie przekroczyły 26 lat, nie są zobowiązane do składania deklaracji PIT za rok 2023. Nadal obowiązuje zwolnienie podatkowe dla osób do ukończenia 26. roku życia. Osoby, które nie osiągnęły tego wieku, mogą skorzystać z tego zwolnienia. Ulga (a właściwie zwolnienie z opodatkowania) obejmuje dochody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, uzyskane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do kwoty nieprzekraczającej w danym roku podatkowym 85 528 zł.

Od 2022 roku, w ramach Polskiego Ładu, więcej osób jest zwolnionych z obowiązku rozliczenia z fiskusem. Rodzice czworga dzieci, pracujący emeryci, którzy zdecydują się zrezygnować z pobierania emerytury, oraz osoby przenoszące miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwolnienie podatkowe na powrót) mogą skorzystać z analogicznego zwolnienia do ulgi dla osób młodszych niż 26 lat.

Kiedy warto złożyć PIT zerowy?

Osoby fizyczne, które nie osiągnęły żadnych dochodów w 2024 roku, na przykład osoby niepracujące będące na utrzymaniu współmałżonka, studenci utrzymywani przez rodziców, nie są zobowiązane do składania zeznania rocznego. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami podatkowymi - taka osoba nie ma konieczności sporządzania zeznania, jeśli jej dochód, przychód i podatek wynoszą zero. Jednak warto zauważyć, że obowiązujące przepisy nie zakazują złożenia deklaracji zerowej.

W praktyce zdarza się, że podatnicy składają zeznania PIT zerowe, czyli wypełniają formularz i wpisują zera w odpowiednich rubrykach dotyczących przychodu, dochodu i podatku. Celem takiego działania może być uniknięcie wezwań do urzędu skarbowego oraz konieczności wyjaśniania, dlaczego nie złożyli rocznego rozliczenia PIT. Złożenie zerowej deklaracji może również mieć na celu uzyskanie zaświadczenia o dochodach. Organ skarbowy może wystawić odpowiednie zaświadczenie na podstawie takiej deklaracji, jeśli podatnik złoży wniosek o jego wydanie. Takie zaświadczenie może być potrzebne w przypadku ubiegania się o różne świadczenia socjalne.