Przedsiębiorcy rozliczający się w ramach skali podatkowej oraz pracownicy muszą pamiętać o wysokości progów podatkowych, które obowiązują przy odprowadzaniu daniny do urzędu skarbowego. Różnica między pierwszym a drugim progiem jest spora, dlatego warto zawczasu sprawdzić, czy nie lepiej rozliczyć się w zeznaniu rocznym z małżonkiem.

W 2024 roku nie wprowadzono żadnych zmian w zakresie stawek podatku oraz progów podatkowych. Ostatnia zmiana nastąpiła w 2022 roku, gdy obniżono stawkę z 17 do 12 proc. Dotyczyła ona wszystkich osób rozliczających się w oparciu o skalę podatkową, niezależnie od źródła przychodów.

Ile wynoszą progi podatkowe w 2024 roku?

Od 1 lipca 2022 roku obowiązują następujące zasady:

  • Pierwszy próg podatkowy wynosi 12 proc. (minus kwota zmniejszająca podatek, czyli 3600 zł) i dotyczy dochodu do 120 tysięcy zł.
  • Drugi próg podatkowy wynosi 32 proc. i dotyczy dochodu powyżej 120 tysięcy zł. Oznacza to, że zapłacimy 10 800 podatku plus 32 proc. od nadwyżki ponad 120 tysięcy zł.

Osoby, które przed wejściem w życie nowej skali podatkowej również znajdowały się w drugim progu podatkowym, płaciły o 4500 zł wyższą daninę.

Rozliczenie z małżonkiem jest sposobem na uniknięcie II progu podatkowego

Osoby, które chciałyby uniknąć drugiego progu podatkowego, mogą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. W takim przypadku, nawet jeśli mąż lub żona przekroczy limit dochodowy, może odprowadzić podatek według stawki 12 proc. Jest jednak pewne zastrzeżenie - dochody drugiej osoby muszą mieścić się w pierwszym progu podatkowym.

Dochody małżonków, którzy składają wspólne zeznanie roczne, są sumowane. Następnie wynik dzieli się przez dwa i stosuje skalę podatkową, odejmując kwotę zmniejszającą podatek. W dalszej kolejności wynik jest mnożony przez dwa i otrzymujemy kwotę podatku, od której odejmuje się ewentualne ulgi.

Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy w przypadku przekroczenia progu w ciągu miesiąca

Od 2020 roku obowiązuje w Polsce inny sposób obliczania zaliczki na podatek dochodowy, w momencie, gdy pracownik przekroczy pierwszy próg podatkowy. Wcześniej zaliczka była obliczana według stawki wynoszącej 32 proc., od miesiąca następującego po miesiącu, gdy doszło do przekroczenia progu podatkowego. Obecnie wygląda to nieco inaczej. Zaliczka jest obliczana proporcjonalnie. W miesiącu przejścia na drugi próg, zaliczkę do kwoty 120 tysięcy zł oblicza się według 12-procentowej stawki, zaś dopiero powyżej tego limitu według 32-procentowej.

Warto wiedzieć, że w Polsce funkcjonuje nieoficjalnie jeszcze trzeci próg podatkowy, który dotyczy najzamożniejszych osób. Określa się go mianem daniny solidarnościowej lub podatku od najbogatszych. Obowiązek zapłaty dotyczy osób, których dochody przekraczają 1 milion zł. W tym przypadku oprócz podatku naliczonego tradycyjną skalą, konieczne jest jeszcze zapłacenie 4 proc. od nadwyżki powyżej kwoty 1 miliona.

Ile zatem trzeba zarabiać, aby znaleźć się w drugim progu? Osoby pracujące na umowę o pracę, powyżej 26. roku życia i korzystające z pełnej ulgi podatkowej, muszą zarabiać 11 900 brutto, czyli około 8400 netto na rękę. Nieco inaczej będzie wyglądać sytuacja w przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne lub prowadzących działalność. Nie można zatem wskazać jednej kwoty zarobków, po której każdy przekroczy próg podatkowy. Wygodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z dostępnych kalkulatorów wynagrodzeń, które pozwolą nam wyliczyć faktyczny dochód.