Jeżeli przepisy nie przewidują zwolnienia podatkowego, to Trybunał Konstrukcyjny nie może się nimi zająć.
TK odmówił nadania biegu skardze złożonej przez spółkę, która otrzymała odszkodowanie zasądzone jej od dyrektora urzędu kontroli skarbowej. Spółka uważała, że nie musi odprowadzać od tego podatku, bo ustawy o CIT nie stosuje się do przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy (art. 2 ust. 1 pkt 3).
Dyrektor izby skarbowej stwierdził jednak, że w tym przypadku ma zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, zgodnie z którym przychodem są otrzymane pieniądze. Wyjaśnił też, że gdyby ustawodawca chciał zwolnić od podatku odszkodowania od Skarbu Państwa, to uwzględniłby taki przepis w ustawie. Sądy administracyjne były tego samego zdania.
W skardze do TK spółka podniosła, że przepisy ustawy o CIT ograniczają prawo do wynagrodzenia szkody związanej z naruszającymi prawo działaniami organów administracji publicznej, bo przewidują uszczuplenie odszkodowania o podatek. Skarb Państwa uzyskuje więc korzyść z tytułu sprzecznego z prawem działania jego organów.
Trybunał uznał jednak skargę za niedopuszczalną. Spółka złożyła ją bowiem na lukę w prawie (brak przepisu, który jej zdaniem byłby konieczny dla realizacji przysługujących jej praw). TK zajmuje się zaś tylko przepisami uchwalonymi. Trybunał wyjaśnił, że może poddać kontroli przepisy zaskarżone ze względu na pominięcie ustawodawcze, ale nie dotyczy to tej sytuacji.
TK zwrócił też uwagę, że prawo do ulgi nie mieści się w kategorii „konstytucyjnych wolności i praw”.
ORZECZNICTWO
Postanowienie TK z 25 kwietnia 2015 r. sygn. akt. Ts 359/15