Dla transakcji z udziałem Skarbu Państwa też trzeba sporządzać dokumentację dotyczącą podmiotów powiązanych – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła spółki Skarbu Państwa działającej w ramach grupy kapitałowej. Zawierała ona różnego rodzaju transakcje: otrzymywała aporty od Skarbu Państwa, nabywała udziały i akcje. Utrzymywała przy tym całościowy lub, w niektórych przypadkach, większościowy pakiet akcji lub udziałów w spółkach współtworzących grupę.
Sądziła, że dla żadnej z tych transakcji nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych, bo transakcją jest nabycie lub sprzedaż towarów lub usług, a nie aport udziałów/akcji, wymiana udziałów/akcji, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, ani nabycie udziałów i akcji.
Ponadto spółka uważała, że generalnie transakcje ze Skarbem Państwa nie podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu, ponieważ państwo jest i tak beneficjentem CIT, a więc operacje z nim są zwolnione z podatku na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, a tym samym i od wszelkich obowiązków z tym związanych. Spółka wskazywała też, że część transakcji jest neutralna podatkowo dla niej samej (np. wymiana udziałów czy otrzymanie od Skarbu Państwa aportu w zamian za udziały).
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie zgodził się ze spółką. Stwierdził, że żaden przepis nie wyłącza transakcji z udziałem Skarbu Państwa z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.
WSA w Warszawie zgodził się ze spółką. Uznał m.in., że skoro transakcje nie generują u spółki przychodu ani kosztu, to nie ma też obowiązku dokumentacyjnego.
Wyrok ten uchylił jednak NSA. Sędzia Maciej Jaśniewicz wyjaśnił, że wszystkie transakcje, które mają charakter umów czy transferu pieniędzy, muszą być uznane za transakcje w rozumieniu art. 9a ustawy o CIT.
NSA nie zgodził się z WSA, że obowiązkiem dokumentacyjnym są objęte tylko te transakcje, które skutkują powstaniem zobowiązania podatkowego. Z przepisów bowiem taki warunek nie wynika.
Nie można też przyjąć – stwierdził sędzia Jaśniewicz – że wyłączone z dokumentacji są transakcje, których stroną jest Skarb Państwa. Ustawa o CIT wskazuje, że regulacjami o cenach transferowych są objęte wszystkie osoby prawne. Skarb Państwa jako podatnik CIT korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT, ale nie jest wyłączony spod działania tej ustawy. – Zwolnienie i wyłączenie z obowiązku podatkowego to różnica – podkreślił sędzia Jaśniewicz. Zwrócił też uwagę, że Skarb Państwa nie występuje w tych transakcjach jako wierzyciel podatkowy, czyli fiskus, ale jako uczestnik gry rynkowej. Działa więc nie w sferze imperium, ale dominium.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 8 marca 2016 r., sygn. akt II FSK 4000/13.