Posiadacz zależny gruntów i budynków, któremu Skarb Państwa przekazał je w posiadanie, musi zapłacić podatek od nieruchomości. Dalszy wynajem nie zmienia tej sytuacji – wynika z wyroku WSA w Rzeszowie.
Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który zawarł z Wojskową Agencją Mieszkaniową (WAM) umowę najmu gruntów w mieście. Stanowiły one własność Skarbu Państwa i znajdowały się w zasobie agencji.
Spór sprowadzał się do tego, kto ma zapłacić podatek od nieruchomości miastu. Prezydent miasta twierdził, że daninę powinien uiścić przedsiębiorca jako posiadacz zależny. Wynajmuje on bowiem nieruchomości od WAM, która sprawuje władztwo nad działkami w interesie i na rzecz Skarbu Państwa. Przedsiębiorca uważał natomiast, że podatnikiem jest agencja, bo to ona przejęła mienie we władanie (posiadanie) od Skarbu Państwa. Najemca nieruchomości jest jedynie podmiotem, któremu WAM wtórnie oddała nieruchomość w posiadanie zależne – argumentował przedsiębiorca.
Reklama
Zgodził się z nim WSA w Rzeszowie. Wyjaśnił, że gdy przedmiotem opodatkowania jest nieruchomość lub obiekt budowlany stanowiący własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, to obowiązek podatkowy ciąży na posiadaczach nieruchomości lub obiektów budowlanych, jeżeli ich posiadanie wynika z umowy, innego tytułu prawnego lub bez niego. W tej sprawie Skarb Państwa powierzył wykonywanie prawa własności w stosunku do spornych gruntów Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. To ona gospodaruje powierzonym mieniem i to ona jest podatnikiem podatku od nieruchomości – stwierdził WSA.
Dodał, że nie zmienia tego najem gruntów posiadaczowi zależnemu (przedsiębiorcy). Umowa najmu została bowiem podpisana nie przez właściciela (Skarb Państwa), ale agencję, która objęła nieruchomości w posiadanie na podstawie tytułu prawnego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Oddając je następnie w najem, agencja nie przestała być ich posiadaczem. Istotne jest bowiem nie faktyczne korzystanie z rzeczy, lecz sama możliwość takiego korzystania – podkreślił sąd.
WSA powołał się też na wyrok NSA z 5 września 2006 r. (sygn. akt II FSK 1090/05), w którym sąd wyjaśnił, że posiadacze zależni nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz ich zarządcy są podatnikami tylko wówczas, gdy posiadanie wynika z umowy bezpośrednio zawartej z właścicielem lub z zarządu ustanowionego przez właściciela. Skoro umowę z właścicielem zawarł WAM, to on był podatnikiem – stwierdził sąd. Wyrok jest nieprawomocny.