Podatnicy pozostają w błędnym przekonaniu, że wszelkie otrzymywane przez nich dopłaty są zwolnione z podatku dochodowego. Tymczasem zwolnienie obejmuje tylko niektóre z nich. Zyskiem z wielu trzeba po prostu podzielić się z fiskusem.
Czy darmowe lekcje są opodatkowane
Pan Bogdan dorabia jako lektor angielskiego w prywatnej szkole językowej. Sam ma syna, który uczy się tam hiszpańskiego. Szkoła pobiera od niego tylko częściową opłatę, resztę dofinansowuje. Pan Bogdan zastanawia się jednak, czy ta nauka nie jest droższa o podatek od dofinansowania.
TAK
Czytelnik ma rację, dofinansowywanie otrzymywane od szkoły jest dla niego przychodem. Gdyby nie ono, to musiałby płacić za lekcje syna rynkową cenę. Ponieważ tak się nie dzieje, więc ma przychód. Na dodatek opodatkowany, bo w ustawie o PIT nie przewidziano żadnego zwolnienia dla tej formy wsparcia.
Podstawa prawna
Art. 11 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy wsparciem z urzędu pracy trzeba się podzielić
Pan Grzegorz długo szukał pracy. Ostatecznie zdecydował, że założy własną firmę. Tym bardziej że może liczyć na pieniądze na start z urzędu pracy. Zastanawia się tylko, czy tym wsparciem będzie musiał podzielić się z fiskusem.
TAK
W zasadzie odpowiedź na to pytanie powinna brzmieć „to zależy”. Jeśli czytelnik zdecyduje się rozliczać na zasadach ogólnych, to całe dofinansowanie, bez względu na jego przeznaczenie, będzie zwolnione z podatku. Ustawa o PIT mówi bowiem, że jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności są wolne od podatku dochodowego.
Problem w tym, że nie wszystkie zwolnienia w niej przewidziane stosuje się do podatników, którzy zdecydowali się opłacać daninę w formie ryczałtu. Ci mogą liczyć na zwolnienie tylko dla tej części dotacji, która zostanie przeznaczona na wydatki inwestycyjne, a więc na środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Jeśli więc ryczałtowiec przeznaczy pieniądze na inne cele, to od dofinansowania w tej części będzie musiał zapłacić podatek (porównaj interpretację nr IBPB-1-1/4511-318/15/WRz).
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 121 w zw. z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Art. 10 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144 poz. 930 ze zm.).
Czy pełnoletnie dzieci pojadą na ferie bez podatku
Pani Grażyna stara się o dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do letniego wypoczynku swoich dzieci. Syn jest dopiero w podstawówce, ale córka niedługo skończy 18 lat. Wyjazd jest zaplanowany na 1 lipca, dwa dni później córka będzie miała urodziny. W związku z tym czytelniczka zastanawia się, czy pracodawca pobierze od niej zaliczkę na PIT, bo przepis mówi, że tylko dofinansowania do wypoczynku niepełnoletnich dzieci są zwolnione z PIT.
NIE
Rzeczywiście ustawa o PIT zwalnia z podatku dochodowego jedynie dofinansowania do zorganizowanego wypoczynku niepełnoletnich jeszcze dzieci pracowników. Rodzice tych już dorosłych muszą regulować podatek dochodowy od dopłat otrzymywanych od pracodawców. Dla opodatkowania znaczenie ma jednak to, czy rozpoczynając wypoczynek dziecko było już osobą pełnoletnią. Jeśli 18. urodziny wypadają w trakcie wyjazdu, to pracodawca nie pobierze od dofinansowania zaliczki na PIT.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy udział w konferencji to przychód lekarza
Pan Wojciech jest lekarzem. W zeszłym roku korzystał z pomocy jednej z firm farmaceutycznych, która finansowała jego udział w konferencjach, a on za darmo poszerzał wiedzę. Choć koncern do dziś nie wystawił mu PIT-8C, czytelnik zastanawia się, czy powinien uwzględnić te kwoty.
TAK
Stanowisko organów podatkowych i sądów jest dla pana Wojciecha niekorzystne (porównaj interpretację nr IPPB4/4511-1405/15-2/IM, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. akt II FSK 3132/12). Wynika z niego, że konferencje finansowane przez koncerny farmaceutyczne są przychodem medyków. Współpraca firmy i lekarza przynosi bowiem ten skutek, że lekarz nie ponosi opłat (np. wpisowego), które musiałby ponieść. Koncern farmaceutyczny powinien więc wystawić mu PIT-8C. Trzeba przy tym podkreślić, że nawet jeśli go nie wystawi, to podatnik i tak zobowiązany jest do uregulowania daniny i to on ponosi odpowiedzialność za niedopełnienie tego obowiązku.
Podstawa prawna
Art. 11 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy zagraniczne kieszonkowe jest bez podatku
Szkoła, w której kształci się pan Piotr, bierze udział w jednym z unijnych programów edukacyjnych. Dzięki temu jej najlepsi uczniowie mają możliwość wyjazdu za granicę w celach edukacyjnych. Na dodatek szkoła – ze środków UE – pokrywa im koszty podróży, noclegów, wyżywienia i daje niewielkie kieszonkowe na wstęp do muzeum, komunikację czy dodatkowe kursy. Czytelnik – który wkrótce sam w ramach tego programu ma wyjechać – zastanawia się, czy te kwoty są w całości zwolnione z podatku dochodowego.
NIE
Od jakiegoś czasu wiadomo już, że wszelkie dopłaty ze środków UE korzystają ze zwolnienia w PIT wyłącznie wtedy, gdy ich beneficjentem jest podmiot bezpośrednio realizujący cele programu. W sytuacji opisanej przez czytelnika realizatorem programu jest jednak szkoła, a on sam będzie tylko jego uczestnikiem. W związku z tym całe otrzymywane przez niego wsparcie (wydatki na podróż, nocleg, wyżywienie i kieszonkowe) będzie zwolnione z PIT wyłącznie do wysokości równowartości diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 46, art. 21 ust. 1 pkt 23a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy od dopłat z funduszu ochrony jest PIT
W ubiegłym roku pan Jan wymienił stary piec kaflowy na nowy – ekologiczny. Przedsięwzięcie było dotowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i częściowo przez miasto zainteresowane poprawą jakości powietrza. Dzięki dotacjom wymiana kosztowała symboliczną kwotę. Na początku roku czytelnik otrzymał jednak PIT-8C, z którego wynika, że od części dotacji (tej z NFOŚiGW) musi uregulować podatek dochodowy.
TAK
Liczy się źródło, z którego pochodzi dofinansowanie. Zasada jest bowiem taka, że wszelkie dopłaty, dotacje, dofinansowania z NFOŚiGW są z PIT, podczas gdy pieniądze na ten sam cel, tyle że pochodzące z budżetu gminy są bez podatku.
Powodem tego jest przepis, który zwalnia z podatku dochodowego wyłącznie dotacje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych przyznawane ze środków budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Te z NFOŚiGW do nich nie należą, bo fundusz jest państwową osobą prawną.
Pan Jan, składając zeznanie podatkowe, powinien więc ująć dopłatę z NFOŚiGW jako przychód z innych źródeł i opodatkować na zasadach ogólnych – 18- lub 32-proc. stawką.
Warto podkreślić, że podobnie rzecz się ma z innymi dofinansowaniami z tego funduszu, np. na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej, na zakup i montaż kolektorów słonecznych, na zakup kotła grzewczego opalanego biomasą lub przydomowej oczyszczalni ścieków albo zakup lub budowę energooszczędnego domu. Wszystkie one powodują obowiązek uregulowania podatku.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).