Jesteśmy stowarzyszeniem o charakterze oświatowym i naukowo-technicznym, którego celem jest udział w realizacji programu edukacji narodowej, w formach przedszkolnych, szkolnych, pozaszkolnych w zakresie wychowania, kształcenia, dokształcania, doskonalenia dzieci, młodzieży, dorosłych, bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz działalność w zakresie rozwoju nauki, techniki i wdrożeń innowacyjnych. Stowarzyszenie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności realizujemy otwarte projekty szkoleniowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymywane dofinansowanie ze środków europejskich i dotacji celowej z budżetu krajowego stanowi zwrot kosztów poniesionych w związku z zarządzaniem projektem i realizacją szkoleń. Otrzymana dotacja nie stanowi obrotu opodatkowanego VAT (gdyż nie stanowi czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT), powyższej dotacji nie wykazujemy w deklaracji VAT-7 w sprzedaży zwolnionej. Otrzymujemy również dotacje z budżetu na dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych szkół i przedszkoli w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, których również nie wykazujemy w deklaracji VAT-7 w sprzedaży zwolnionej. Ponadto stowarzyszenie prowadzi działalność kursową, szkoleniową zwolnioną z VAT oraz działalność gospodarczą opodatkowaną VAT. Do 2015 r. przy ustalaniu wskaźnika proporcji nie uwzględnialiśmy w obrotach żadnych otrzymanych dotacji (gdyż nie miały one wpływu na cenę). Czy według nowych przepisów obowiązujących od 2016 r. jesteśmy zobowiązani do wyliczenia prewspółczynnika i - jeżeli tak - co powinniśmy ująć w obrotach, licząc metodą roczny obrót?
Dziennik Gazeta PrawnaNowe przepisy obowiązujące od początku 2016 r. wprowadziły konieczność odpowiedniego podziału podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza. Z tego względu z punktu widzenia stowarzyszenia kluczowa jest odpowiedź na pytanie, czy prowadzi ono zarówno działalność gospodarczą, jak i aktywność niemogącą być uznaną za taką działalność. Jeżeli odpowiedź na tak postawione pytanie będzie pozytywna, stowarzyszenie będzie zobowiązane do obliczenia proporcji według zasad najbardziej odpowiadających specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. I proporcjonalnego przyporządkowania podatku naliczonego do działalności gospodarczej. Oczywiście takie przyporządkowanie nie będzie konieczne, jeżeli będziemy w stanie bezpośrednio alokować dokonywane zakupy do określonych rodzajów działalności.
Przyjęcie za punkt odniesienia obrotu dla obliczenia proporcji oznaczać będzie, że w liczniku powinniśmy uwzględnić ten obrót, który dotyczy działalności gospodarczej (w tym przypadku przede wszystkim zwolnionej, ale i zapewne opodatkowanej). Z kolei w mianowniku obliczanej proporcji powinien znaleźć się obrót zarówno z tytułu działalności gospodarczej, jak i działalności niebędącej działalnością gospodarczą. Co istotne, w tej ostatniej powinny zostać uwzględnione również dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, otrzymane na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza.
Z przedstawionych informacji wynika, że stowarzyszenie jest zarejestrowane dla potrzeb VAT. Co oznacza, że wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu VAT. A to jest możliwe jedynie wtedy, gdy w odniesieniu do danej czynności stowarzyszenie występuje w charakterze podatnika, czyli podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Gdyby w praktyce się okazało, że stowarzyszenie nie wykonuje żadnej innej aktywności, nowe przepisy nie miałyby do niego zastosowania. Nawet jeżeli stowarzyszenie byłoby beneficjentem różnego rodzaju dotacji celowych. Dlatego kluczowa jest identyfikacja wszystkich aktywności stowarzyszenia i ich precyzyjne przyporządkowanie do jednej z dwóch kategorii: działalność gospodarcza i działalność inna niż gospodarcza.
Na marginesie warto dodać, że przepisy te są przede wszystkim adresowane do jednostek samorządu terytorialnego, które w zakresie swojej aktywności zarówno prowadzą działalność gospodarczą, jak i występują w charakterze organów władzy publicznej. Ta ostatnia wprost została wyłączona z definicji podatnika. I to wyzwala potrzebę proporcjonalnego przyporządkowania podatku naliczonego i odliczania jedynie tej części, która jest związana z działalnością gospodarczą.
Podstawa prawna
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).