Opłaty pobierane przez aeroklub od sportowców i amatorów za uczestnictwo w zawodach samolotowych są zwolnione z podatku od towarów i usług – potwierdził łódzki organ.
Chodziło o aeroklub prowadzony w formie stowarzyszenia, którego celem jest rozwój i upowszechnianie sportu. Pobierane przez niego opłaty od sportowców i amatorów za udział w zawodach (balonowych, samolotowych) są przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji tych imprez. Wątpliwości aeroklubu dotyczyły tego, czy ma on prawo do zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 VAT. Przepis ten mówi o usługach ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym, świadczonych m.in. przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń. Zwolnienie przysługuje pod warunkiem, że usługi:
● są konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
● świadczący je nie są nastawieni na osiąganie zysków,
● są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym.
Zwolnienie nie dotyczy natomiast m.in. wstępu na imprezy sportowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi potwierdził jednak, że pobieranie opłat od sportowców lub amatorów za udział w zawodach sportowych jest ściśle związane ze sportem w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT i dlatego są one objęte zwolnieniem.
Interpretacja dyrektor IS w Łodzi 20 stycznia 2016 r., nr IPTPP1/4512-566/15-4/AK.